Burak K - Farmakologia dla ratowników medycznych.pdf

(711 KB) Pobierz
Farmakologia dla
Ratowników Medycznych
dr Krzysztof Burak
Opracowanie merytoryczne skryptu sfinansowano ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt:
„Poszerzanie, doskonalenie oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły
Medycznej LZDZ w Legnicy”
Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
930176745.001.png
© Copyright by Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
Wydanie I, Legnica 2012
All rights reserved
Książka, ani żaden jej fragment, nie może być przedrukowywana bez pisemnej zgody
Wydawcy. W sprawach zezwoleń na przedruk należy zwracać się do Wyższej Szkoły Me-
dycznej w Legnicy.
ISBN 978-83-62543-84-7
Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
ul. Powstańców Śląskich 3, 59-220 Legnica
tel./fax. 76 724-51-60
tel. 76 724-51-58
e-mail: dziekanat@wsmlegnica.pl
Spis treści
ROZDZIAŁ I FARMAKOLOGIA OGÓLNA ...................................................... 5
ROZDZIAŁ II LEKI STOSOWANE PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ..13
1. Kwas acetylosalicylowy. ........................................................................... 13
2. Amiodarone. ........................................................................................... 15
3. Atropinum sulfuricum. ........................................................................... 16
4. Clemastine. ............................................................................................. 18
5. Diazepam................................................................................................ 19
6. Adrenalina (Epinephrine). ....................................................................... 20
7. Flumazenil. ............................................................................................. 22
8. Furosemid. .............................................................................................. 23
9. Glucagon hydrochlride. .......................................................................... 24
10. Glucosum. .............................................................................................. 25
11. Glyceryl trinitrate (Triazotan glicerolu). .................................................. 26
12. Hydrocortisonum. .................................................................................. 27
13. Methylprednisolone. ............................................................................... 29
14. Magnesii sulfuricum. .............................................................................. 30
15. Ketoprofen.............................................................................................. 31
16. Lignocainum hydrochloricum. ................................................................ 32
17. Midazolam. ............................................................................................. 33
18. Metoclopramidum. ................................................................................. 35
19. Morphine sulphate. ................................................................................. 36
20. Naloxonum hydrochloricum. .................................................................. 38
21. Natrium chloratum 0,9%. ...................................................................... 39
22. Płyn izjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny. ................................... 40
23. Solutio Ringeri. ....................................................................................... 41
24. Salbutamol. ............................................................................................. 43
25. Tlen medyczny – Oxygenium pro uso medico. ....................................... 44
© Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy 2012
3
ROZDZIAŁ I
FARMAKOLOGIA OGÓLNA
Farmakologia jest nauką o lekach. Nazwa dyscypliny wywodzi się z języka greckie-
go i pochodzi od słów: farmakon (lek) oraz logos (nauka). Farmakologia zajmuje się
wszystkimi typami mechanizmów działania leków na żywy organizm (tj. działaniem
leczniczym i niepożądanym). Główne zadania farmakologii to:
• Poszukiwanie nowych leków.
• Badanie mechanizmu działania leków.
• Ustalanie wskazań, przeciwwskazań i dawek dla każdego leku.
• Badanie działań niepożądanych i określanie toksyczności leków.
Farmakologię można podzielić na kilka działów, a do najistotniejszych należą far-
makodynamika i farmakokinetyka.
Farmakodynamika zajmuje się skutkami działania leku na cały organizm (bada
wpływ leku na poszczególne narządy oraz mechanizm jego działania).
Farmakokinetyka zajmuje się matematyczną oceną procesów jakim lek podlega
w organizmie (wchłanianie, dostępność biologiczna, dystrybucja, metabolizm i wyda-
lanie).
Lek to substancja chemiczna lub surowiec, którym w wyniku odpowiednich zabie-
gów technologicznych nadano właściwą postać, możliwą do zastosowania w leczeniu
ludzi lub zwierząt. Spotykamy leki pochodzenia mineralnego, roślinnego, zwierzęcego
oraz – najczęściej w dzisiejszej medycynie i farmacji – syntetycznego.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE I TOKSYCZNE LEKÓW
Lek podany w zbyt dużej dawce, podawany zbyt często lub niewłaściwą drogą może
wywołać działania niepożądane lub toksyczne. Nie istnieją leki całkowicie pozbawio-
ne działań ubocznych. Można zatem przytoczyć słowa Paracelsusa, który w połowie
XVI w. stwierdził, że „wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, a decyduje o tym
tylko dawka”.
© Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy 2012
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin