Różaniec święty jako egzorcyzm.pdf

(75 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
RÓśANIEC JAKO EGZORCYZM
Około 1981 roku ks. bp Zbigniew Kraszewski po powrocie z Rzymu opowiedział na Jasnej Górze
członkom Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, co następuje:
Na prywatnej audiencji dla Polaków Jan Paweł II pochwalił Ruch za to, Ŝe wszyscy (takŜe świeccy,
na wieczernikach – chórem) mówią egzorcyzm Leona XIII, zaczynający się od modlitwy do św.
Michała Archanioła. Po chwili jednak wyjął z kieszeni swój róŜaniec i pokazując obecnym
powiedział: „Ale przecieŜ to jest egzorcyzm przeciwko wszystkim złym duchom, dostępny takŜe dla
świeckich!” Widząc zaskoczenie na twarzach, dodał: „śebyście nie mieli wątpliwości, to ja w tej
chwili nadaję RóŜańcowi moc egzorcyzmu”.
Usłyszawszy to stwierdziliśmy my, zebrani na Jasnej Górze w Sali RóŜańcowej: „PrzecieŜ właśnie
od dnia wypowiedzenia przez PapieŜa tych słów – od kilku miesięcy – RóŜaniec stał się strasznie
męczącą modlitwą! Musieliśmy toczyć walkę z rozproszeniami, z sennością oraz z innymi przeszkodami,
jak nigdy dotąd!”
Jak się wydaje, aby RóŜaniec w pełni był egzorcyzmem , powinniśmy wypełnić przynajmniej trzy
warunki: zaangaŜować w tę walkę swój rozum i swoją wolę, jak teŜ mieć mocne przekonanie, Ŝe ta
broń jest zawsze skuteczna. Inaczej mówiąc: mamy mieć świadomość walki oraz mocną wolę
pokonania Przeciwnika ( szatan znaczy właśnie przeciwnik ), jak teŜ wielką ufność w moc Boga i w
Jego zwycięstwo, choćby owoce tego zwycięstwa miały pozostać dla nas na razie tajemnicą. Niniejsze
rozwaŜania róŜańcowe mogą być w tym względzie pomocą.
I - 1 – Z w i a s t o w a n i e
Przeciwnik chlubił się tym, Ŝe odebrał Bogu człowieka, zniszczył na zawsze
Raj, a bramę Nieba zatrzasnął. Lecz oto dwa tysiące lat temu pękła kurtyna
smutku, a radość zalała Niebo oraz serce Nowej Ewy: oto wypełnia się
zapowiedź zwycięstwa, dana przez Boga w Raju. Oto chwila, w której Niewiasta
staje u boku Nowego Adama, poczynającego się w Jej łonie, aby razem z Nim
okazać Bogu posłuszeństwo posunięte aŜ do najdalszych granic. Do tej pory
odnosiła na ziemi pełne zwycięstwo sama, a teraz Oboje wypowiadają rajskiemu
WęŜowi wojnę na śmierć i Ŝycie, pytając ludzkość: kto do nas dołączy?
Niech mocą tej Tajemnicy zostanie zmiaŜdŜona głowa Przeciwnika
wszędzie tam, gdzie chcą tego w tej chwili Jezus i Maryja.
I - 2 – N a w i e d z e n i e
Duch Święty zamieszkuje w duszy Maryi, ElŜbiety, Jana, oświeca umysły
i otwiera serca, napełniając je miłością i szczęściem. Wszystko, co dzieje się
pod Jego wpływem: hymn wyśpiewany przez Najświętszą Dziewicę, olśnienie
prawdą poznaną przez Jej krewną, radosne poruszenie dziecięcia w łonie matki
– jest tego dowodem. Wszędzie, gdzie ma przyjść Jezus-Zdobywca Serc,
najpierw przychodzi Duch Święty, torując Mu drogę. Gorliwa współpraca
z Nim przemieni nasze serca, uczyni nas mądrymi i męŜnymi apostołami
wobec bliźnich. Zacznijmy w Nim śpiewać Bogu nasze Magnificat w postawie
wdzięczności i uwielbienia, a On reszty dokona.
Niech mocą tej Tajemnicy serca dotąd pozostające pod władzą ducha
złego otworzą się na działanie Ducha Świętego, by mogły stać się na
zawsze zdobyczą Odkupiciela.
2
I - 3 – N a r o d z e n i e
Ma się narodzić Mesjasz-Król, więc drŜy Herod kłamiąc, Ŝe chce złoŜyć
Mu pokłon. DrŜą duchy ciemności, gdyŜ nie moŜe ujść ich uwagi wielka
światłość nad Betlejem i poruszenie w świecie anielskim. Bóg ukrywa jednak
swój majestat przed władcami tej ziemi i przed władcą piekieł, otaczając się
ludźmi najuboŜszymi i zajmując miejsce wśród zwierząt. Tak będzie czynił do
końca, gdyŜ da się nawet policzyć pomiędzy złoczyńców. TakŜe dzisiaj,
w Nowym Betlejem – w Domu Chleba, którym uczynił całą ziemię – pozostaje
najuboŜszy, najpokorniejszy, wystawiony na zniewagi i świętokradztwa.
Otwórzmy Ukrytemu na ościeŜ swoje serca, osłaniajmy Go swoją miłością!
Niech mocą tej Tajemnicy zniweczona zostanie władza piekła nad
wszystkimi Herodami, zabójcami dzieci nienarodzonych, świętokradcami
zniewaŜającymi Chleb śycia Wiecznego.
I - 4 – O f i a r o w a n i e
Kapłan-sługa świątyni dokonał przepisanego obrzędu i pozostał z zam-
kniętym na Prawdę umysłem i sercem. Duch Święty oświecił i przyprowadził
za to dwoje staruszków na spotkanie z Mesjaszem, wydobył z serca Symeona
pieśń o powszechnym zbawieniu. Odtąd nowym narodem wybranym staje się
cała ludzkość, którą Bóg-Człowiek w objęciach Starca ogarnia swoimi
ramionami, niosąc znalezioną owcę na pastwiska Ŝycia wiecznego. Śpiewajmy,
wraz z Symeonem, o radosnej śmierci, o naszym szczęśliwym odejściu do
wiecznego domu, a tych, którym brak tej nadziei, obejmijmy modlitwą.
Niech mocą tej Tajemnicy będą pokonane złe duchy działające w sek-
tach i przez sekty, podsuwające ludziom pomysły na „zbawienie” bez
Boga, mocą praktyk i rytów magicznych. Niech odstąpią od konających
i mających wkrótce umrzeć, by ci mogli oddać spokojnie swego ducha
w ręce Ojca Niebieskiego.
I - 5 – Z n a l e z i e n i e
Cios uderzył w Rodzinę nazaretańską: Najświętsze z dzieci naraziło na ból
serca, na trzydniowy niepokój swoją Matkę i przybranego ojca… Taką cenę
muszą zapłacić za udzieloną im naukę posłuszeństwa Ojcu Niebieskiemu –
posłuszeństwa bezwzględnego, na którym polega całe dzieło odkupienia. To
są właśnie te „sprawy Ojca”, którym Jezus się cały poświęca: by zmazać winę
pierworodną, wyniszczy samego siebie aŜ do końca. Jest to zarazem ukazanie
tajemnicy szczęścia wszystkim rodzinom, które powinny postawić pełnienie
woli Ojca na pierwszym miejscu, a wtedy wszystko inne będzie im dodane.
Niech mocą tej Tajemnicy zostanie złamana moc duchów działających
3
4
w małŜeństwach i w rodzinach, by wygasły w nich niezgoda, nienawiść,
kłótnie i rozwody oraz wszystko, co jest przeciwne woli BoŜej.
II - 1 – C h r z e s t J e z u s a
Najświętsza Trójca objawia się nad Jordanem, a wody otrzymują moc
chrzcielną, gdy zostaną uŜyte w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jezus jako
Chrystus – co znaczy Namaszczony przez Ducha Świętego – rozpoczyna swoją
publiczną misję, prowadzony przez Ducha na pustynię. Pustynia wśród ludzi
– to będzie Jego miejsce do końca na ziemi, na której nie będzie miał gdzie
głowy skłonić. Nic dla siebie, a wszystko dla nas, do ostatniej kropli potu
i krwi, do ostatniego tchnienia… Kto pójdzie za Nim tą drogą – drogą trudów
i wyrzeczeń, drogą codziennego krzyŜa, jak poszedł Jan Chrzciciel, a później
Apostołowie? Drogą do wiecznego domu Ojca, który nad rzeką wskazuje Syna
i prosi: „…Jego słuchajcie…”?
Niech mocą tej Tajemnicy zostanie złamana moc duchów przeszka-
dzających w udzielaniu chrztu świętego i w głoszeniu ewangelii, duchów
wciągających ludzi na drogę potępienia, łatwą i wygodną.
II - 2 – C u d w K a n i e
Jezus ma moc dokonywania wszelkiej przemiany, nie tylko wody w wino,
wszak po to przyszedł na ziemię. Mógłby dokonywać wielkich cudów zawsze,
gdyby tylko znalazł wiarę na ziemi. W pielgrzymce wiary przewodzi wszyst-
kim Maryja – potrafiła zawsze uwierzyć, ale i zawierzyć – zaufać – do końca.
Uczy nas czerpać z oceanu Miłosierdzia naczyniem ufności, uczy ufać wbrew
nadziei; zaprasza do sanktuariów i wskazuje Synowi puste naczynia serc, pro-
sząc o cud… Przeciwnik Jej w tym przeszkadza na wszelkie sposoby, nawet
RóŜaniec nazywa przelewaniem z pustego w próŜne i marnowaniem czasu.
Niech mocą tej Tajemnicy będzie zniweczona moc złych duchów
zwalczających prawdziwy kult Maryjny oraz wiarę w skuteczność
orędownictwa Bogarodzicy.
II - 3 – J e z u s n a u c z a i n a w r a c a
Tylko trzy lata, by załoŜyć Kościół, umocnić i udoskonalić pierwszą
warstwę jego fundamentu, objąć nauczaniem jak największą rzeszę ludzi
i otworzyć przed nią perspektywę Ŝycia wiecznego… Tylko trzy lata – a więc
pośpiech, ciągłe podróŜe, spotkania, nawet na posiłek nie ma czasu, a tu
jeszcze nocne modlitwy, gdy wszyscy śpią… Jak podołałeś temu wszystkiemu,
o Panie? Czy potrafimy okazać Ci wdzięczność za ten nadludzki trud, którego
zaledwie cząstkę ukazali nam ewangeliści? Czy potrafimy przejąć się Twoją
troską o zbawienie dusz, gotowością na wszystko, byle tylko komuś przybliŜyć
twoje Królestwo? Kontynuować Twoje dzieło? Szukać i zbawiać razem z Tobą
to co zginęło…?
Niech mocą tej Tajemnicy zostaną pokonane wszystkie złe duchy,
a zwłaszcza te, które utrudniają lub paraliŜują dzieło misyjne Kościoła
oraz wszelką posługę kapłanów i głosicieli ewangelii.
II - 4 – P r z e m i e n i e n i e n a T a b o r z e
Trzej Apostołowie słusznie mogli czuć się uprzywilejowani, gdy znaleźli
się na górze jako świadkowie Jezusowego przemienienia… Komu jednak
więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie. Łatwo zapomina się o tym
w chwilach szczęśliwych, a czym one są, jeśli nie przygotowaniem i umoc-
nieniem na chwile trudów, prób i doświadczeń, wichrów i nawałnic, mających
wypróbować nośność fundamentu domu naszego? Z Góry Tabor trzeba będzie
wyruszać na Górę Oliwną, a potem na Golgotę, chociaŜ będzie teŜ Góra
Wniebowstąpienia… Gdy więc Bóg nas pociesza i umacnia, mówmy Mu
wtedy z ufnością, Ŝe dzięki temu jesteśmy gotowi pójść za Nim wszędzie tam,
gdzie nas oczekuje.
Niech mocą tej Tajemnicy zostaną pokonane duchy wzbudzające
smutek, zgorzkniałość, zniechęcenie, duchowe załamanie i lęk przed
trudem i cierpieniem u apostołów wszystkich czasów.
II - 5 – U s t a n o w i e n i e k a p ł a ń s t w a i E u c h a r y s t i i
„Do końca nas umiłował”… JuŜ tego wieczoru, gdy dał Siebie do spo-
Ŝywania jako Baranek Nowej Paschy, gdy mył stopy Judasza, gdy nakazał tak
samo miłować bliźniego – juŜ wtedy – „do końca” – a nie dopiero na Golgo-
cie… Baranki wykrwawiano przed zabiciem, gdyŜ krew, „siedlisko duszy”
(jak wierzono), naleŜała tylko do Boga, Dawcy wszelkiego Ŝycia. A oto Bóg
czyni coś niesamowitego: daje ludziom to, co naleŜało się Jemu samemu,
i mówi: „Bierzcie i pijcie…”! On nie umie inaczej kochać człowieka, jak tylko
całym Sobą, podobnie jak w wewnętrznym Ŝyciu Trójcy Świętej, choćby
nawet tym umiłowanym był Judasz… I do końca świata powierza się rękom
i sercom kapłanów.
Niech mocą tej Tajemnicy będzie na zawsze złamana moc duchów
trzymających w niewoli dusze oziębłe, świętokradców, niegodnych kapła-
nów oraz młodych wahających się pójść za Jezusem.
III - 1 – O g r ó d O l i w n y
Oto nasz Pan powalony na ziemię, dręczony straszliwymi pokusami
Przeciwnika, opływa krwawym potem… „Nie podołasz, to przekracza nawet
twoje moŜliwości, załamiesz się! – syczy wąŜ piekielny. Zresztą po co się tak
5
6
męczyć, skoro i tak piekło zapełni się tymi, których chciałeś zbawić? Zobacz
ich twarze, zobacz zmarnowany na zawsze owoc twojego trudu. A niebo –
czyŜ nie zamknęło się dla Ciebie? Sam przecieŜ chciałeś, by wszystkie grzechy
ludzkości zbrukały Twoją szatę, więc czego się jeszcze spodziewasz? śe
Ojciec Ci przebaczy…?” Krew obficiej spływa na ziemię, a modlitwa do Ojca
staje się straszną udręką. Jakie to szczęście… Anioł Pocieszyciel… Naresz-
cie… „Ojcze, niech się stanie…!”
Niech mocą tej Tajemnicy zostaną odparte ataki szatana na ludzi
pogrąŜonych w udręce fizycznej lub duchowej, na przechodzących
wewnętrzne oczyszczenie, na konających u progu rozpaczy.
III - 2 – B i c z o w a n i e
Najświętszy obnaŜony za tych, którzy w Raju „poznali Ŝe są nadzy”, za
wszystkich hołdujących swojemu ciału ze szkodą dla swojej duszy, za gor-
szycieli dzieci i młodzieŜy, za twórców pornografii, za Ŝerujących na ludzkich
słabościach, za wzniecających burzę namiętności i za poddających się jej, za
tych, co nie wytrwali w ślubie lub przyrzeczeniu dozgonnej czystości albo
w celibacie… Wszyscy oni z biczami w rękach, jak to widziała święta
Faustyna, podeszli do Pana i wymierzali Mu ciosy, pastwiąc się nad Bez-
bronnym, i to przez wszystkie wieki! Czy wtedy, gdy opuściły Cię siły, o Jezu,
nie zaczerpnąłeś ich od tych, którzy z miłości do Ciebie, walcząc, wytrwają
w czystości właściwej dla ich stanu?
Niech mocą tej Tajemnicy będzie złamana moc duchów nieczystości
wszędzie tam, gdzie do tej pory odnosiły zwycięstwa, zwłaszcza ataku-
jących osoby konsekrowane.
III - 3 – C i e r n i e m u k o r o n o w a n i e
„Oddaj mi pokłon, a dam Ci cały świat” – kusił szatan na pustyni. Nie
chcesz…? Więc potrafię zniszczyć Twoje dzieło. Rzymscy Ŝołnierze i Piłat to
moi ludzie, jak teŜ wszyscy, którzy wysoko cenią sobie swoją siłę, zdolności,
władzę, bogactwo, spryt Ŝyciowy… Oto oni otaczają Cię teraz, wymierzają Ci
ciosy, udają składanie hołdu, wbijają Ci w głowe koronę, dają kij do ręki,
wreszcie krzyczą z pogardą wobec tłumu: „Oto człowiek!!!” To juŜ tylko
strzęp człowieka, jak tylu innych, doprowadzonych w róŜnych czasach do
podobnego stanu! A jednak prawdziwy majestat Króla Wieków wraz z pełnią
duchowego piękna nie tylko na tym nie ucierpiał, lecz rozkwitł, a w nim –
majestat kaŜdego męczeństwa… „Nie bójcie się więc tych, którzy zabijają
ciało, lecz duszy nic uczynić nie mogą”.
Niech mocą tej Tajemnicy zostaną pokonane duchy rozdmuchujące
w ludzkich głowach pychę, Ŝądzę władzy (choćby po trupach), bezboŜność,
kult szatana – zwłaszcza duchy sterujące masonerią.
III - 4 – D r o g a k r z y Ŝo w a
O Jezu, upadający pod cięŜarem krzyŜa, Ty nie tylko sam przeszedłeś tę
drogę do końca, ale wszystkich swoich uczniów wezwałeś do niesienia za
Sobą, kaŜdego dnia, ich własnego krzyŜa. Wielkie mogą być owoce tej ich
ofiary, obejmującej duszę i ciało – wielkie dla nich samych oraz dla tych, za
których razem z Tobą się ofiarują. Wie o tym szatan, więc usilnie stara się te
owoce zniweczyć, a przynajmniej pomniejszyć. Czyni to na tysiąc sposobów,
m.in przez wzbudzanie lęku przed cierpieniem, a nawet przed jakimkolwiek
trudem; przez odizolowanie cierpiących od Ciebie, zakłócenie ich modlitwy,
skoncentrowanie na własnym „ja” i własnych bólach; przez rozbudzanie
grzesznych poŜądań i pogoni za przyjemnościami…
Niech mocą tej Tajemnicy odstąpią złe duchy od wszystkich powo-
łanych do niesienia codziennego krzyŜa, a zwłaszcza do apostolstwa przez
krzyŜ, by mogli bez przeszkód iść za swoim Odkupicielem i ratować
ginących grzeszników.
III - 5 – Ś m i e rć n a k r z y Ŝu
W świecie przyrody na obumierające osobniki zwala się cała chmara
innych, chcących je dobić i nimi się poŜywić. Podobnie zachowują się
„ludzkie hieny” na Golgocie w Wielki Piątek, sycąc oczy strasznym widokiem
agonii tego Jezusa, na którego wydali wyrok śmierci. Szatan takŜe czuje się
bliski tryumfu, bo oto rękoma ludzi zniszczył najbardziej Znienawidzonego,
który nie tylko nie oddał mu nigdy pokłonu, lecz odebrał mu wiele dusz.
Gdyby wtedy miał pewność, Ŝe Chrystusowe Ŝniwo dusz dopiero się zaczyna,
a krzyŜ będzie odtąd znakiem zbawienia i kluczem otwierającym niebo, nigdy
by nie podniósł ręki na Jezusa z Nazaretu. Teraz teŜ wie, jaką moc ma ofiara
wszystkich współcierpiących z Jezusem.
Niech mocą męki i śmierci Chrystusa, mocą Jego Najświętszej Krwi
zostanie w świecie złamana władza szatana nad duszami. Niech idzie pod
stopy UkrzyŜowanego, pozostając do Jego dyspozycji.
IV - 1 – Z m a r t w y c h w s t a n i e
Złe duchy wiedziały, Ŝe na zawsze wymknęły im się dusze świętych, idące
od początku świata do Otchłani. Odwiedziła to miejsce dusza Chrystusa,
niosąc tryumfalną wieść o dokonanym odkupieniu, radosną zapowiedź wyz-
wolenia wszystkich za 40 dni. Potem połączyła się z ciałem, blaskiem swej
chwały oświecając wszystko co Ŝyje. Piekło przy uŜyciu swego wypróbo-
7
8
wanego narzędzia, jakim są pieniądze, zamknęło usta świadkom zmartwych-
wstania, pilnującym grobu. Jednak Baranek Zabity, lecz Wiecznie śyjący,
znajdzie dosyć świadków, którzy za wiarę w zmartwychwstanie oddadzą swoje
Ŝycie doczesne, aby zyskać wieczne. Nie zlękną się zabijających ich ciało, ale
bezsilnych wobec ich duszy.
Niech z Ran Zmartwychwstałego Pana spłynie moc na wszystkich
cierpiących za wiarę w Prawdziwego Boga, a klęska spadnie na duchy
ciemności, posługujące się prześladowcami Kościoła.
IV - 2 – W n i e b o w s t ą p i e n i e
Syn BoŜy, otoczywszy swoją ludzką naturę przeogromną chwałą, porywa ją
ku niebu i wynosi na prawicę Ojca. Razem z sobą wprowadza do nieba wszyst-
kich, którzy okazali się tego godni. Czyni to ku wściekłości upadłych aniołów,
których zazdrość nie ma granic. Zechcą do końca świata porywać dusze w kie-
runku przeciwnym, lecz Jezus wstępujący do nieba dał swojemu Kościołowi
nakaz: „Wypędzajcie złe duchy, uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych”.
Dzieło to wypełnia Kościół zwłaszcza przez sakramenty święte, dzięki którym
nawet duchowo umarli – pogrąŜeni w grzechach cięŜkich, w nałogach, w nie-
wierze i rozpaczy – otwierają swoje serca dla Boga i Jego łaski.
Niech mocą sakramentów świętych, a takŜe sakramentalii, do których
naleŜą egzorcyzmy, poniosą klęskę wszystkie złe duchy wszędzie tam,
gdzie sięga władza i moc Chrystusowego Kościoła.
IV - 3 – Z e s ł a n i e D u c h a Ś w i ęt e g o
Dobre drzewo ludzkiej duszy przynosi Boskiemu Ogrodnikowi, Duchowi
Świętemu, dobre owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość,
dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, czystość i wstrzemięźliwość. Rajski
WąŜ zna doskonale, i to juŜ od dziecka, ogród naszej duszy i próbuje działać
w nim, oczekując swoich trujących owoców jako odwrotności tamtych.
Wyhodowuje więc nienawiść, smutek, strach, wojny na większą lub mniejszą
skalę, niecierpliwość, brutalność, egoizm, niewierność, gniew, popędliwość,
nieczystość, brak umiarkowania, wszystkie inne wady i złe przyzwyczajenia.
Nawet jeśli juŜ odniósł jakieś zwycięstwa, Duch Święty tym bardziej chce
przyjść nam z pomocą.
Niech mocą Ducha Świętego, mieszkającego i działąjącego w nas,
złamana zostanie moc siewcy wad i wszelkiego zła. Niech uzbrojenie
w postaci siedmiu darów Ducha Świętego zapewni nam zwycięstwo.
IV - 4 – W n i e b o w z i ęc i e M a r y i
Stwarzając Maryję oraz kształtując w Jej łonie ludzką naturę Syna BoŜego
Bóg powtórzył niejako swoje rajskie dzieło… Jednak Nowego Adama i Nową
Ewę umieścił nie w rajskim ogrodzie, lecz na ziemi rodzącej osty i ciernie,
zamieszkanej przez ludzi skaŜonych grzechem pierworodnym i obciąŜonych
większą skłonnością do złego, niŜ do dobrego. I oto w tych straszliwych
warunkach, wśród niesłychanych ataków zbuntowanych aniołów oraz
zniewolonych przez nich ludzi, wśród męczarni i przeciwności, Jezus i Maryja
wytrwali w pełnej miłości do Boga, w posłuszeństwie bez granic. Wnie-
bowzięcie Maryi jest więc tryumfem Stwórcy, a klęską szatana, który jednak
zechce się mścić na nas – „pięcie Niewiasty”.
Niech mocą tej Tajemnicy uchodzi szatan z dusz pogrąŜonych w grze-
chach cięŜkich, zwłaszcza konających w rozpaczy. Niech ustąpi przed
Maryją Najpokorniejszą, Ucieczką Grzeszników, Bramą Niebieską.
IV - 5 – U k o r o n o w a n i e M a r y i
Jest bardzo moŜliwe, Ŝe w tej Tajemnicy wypełnia się BoŜy scenariusz,
ukazany Lucyferowi i wszystkim aniołom na początku ich próby: Niewiasta
obejmuje na wieki królewską władzę nie tylko nad ludźmi, ale takŜe nad
wszystkimi aniołami. Zakochany w samym sobie, w swym pięknie i w swej
wielkości Lucyfer nie chciał zgodzić się na to, Ŝe inne stworzenie, cielesny
człowiek, otrzyma w niebie nad nim władzę, i zawołał: „Nie będę słuŜył!!!”
CóŜ teraz jemu, strąconemu do piekła przez Archanioła Michała i wierną Bogu
armię, pozostało? śyje tylko Ŝądzą zemsty na Bogu i odebrania mu ludzi,
zwłaszcza tych, którzy stanowią ziemski poczet Królowej. To ci, którzy mówią
Jej: „Totus Tuus!”
Niech moc tej Tajemnicy ochrania wszystkich oddanych Maryi
w niewolę miłości. Niech zniweczy moc wszystkich sług szatana na ziemi,
by mógł nadejść Tryumf Niepokalanego Serca Maryi.
Z a k o ń c z e n i e
Dziękujemy Ci BoŜe za wszystkie zwycięstwa, które zostały odniesione
pod dowództwem Królowej RóŜańca Świętego. Dziękujemy Ci za przyszłe
zwycięstwa oraz za tę chwałę, jaką przyniosła Ci i jeszcze przyniesie ta walka,
jak teŜ za nasz w niej udział. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
Zgłoś jeśli naruszono regulamin