APC CS 650 PL.pdf

(212 KB) Pobierz
Instalacja
1
Ustawienie i pod∏àczenie do
zasilania
2 Pod∏àczanie sprz´tu do
zasilacza
Na tylnym panelu zasilacza znajdujà si´ nast´pujàce elementy:
Trzy gniazda awaryjnego zasilania bateryjnego. Zapewniajà
one podtrzymanie bateryjne napi´cia zasilania oraz ochron´
przed przepi´ciami i zak∏óceniami elektromagnetycznymi
(EMI). W przypadku zanikni´cia zasilania sieciowego, gniazda
te sà automatycznie zasilane z akumulatora. W przypadku
wy∏àczenia zasilacza, gniazda te nie sà zasilane ani z sieci, ani
z akumulatora. Mo˝na do nich pod∏àczyç komputer, monitor,
zewn´trzny dysk lub nap´d CD-ROM.
Gniazdo przeciwprzepi´ciowe. Gniazdo to jest zawsze pod
napi´ciem , kiedy tylko zasilacz jest pod∏àczony do gniazda
sieciowego, i nie jest od∏àczane wy∏àcznikiem zasilania. Nie
jest ono zasilane w czasie zaniku zasilania sieciowego. Do
gniazda tego mo˝na pod∏àczyç drukark´, faks lub skaner.
Pod∏àczenie linii telefonicznej
do telefonicznego gniazda
przeciwprzepi´ciowego
3
®
Zasilacza Back-UPS nie mo˝na umieszczaç w miejscu
wystawionym na dzia∏anie:
• bezpoÊredniego Êwiat∏a s∏onecznego,
• zbyt wysokiej temperatury,
• nadmiernej wilgotnoÊci lub jakichkolwiek cieczy.
Gniazda telefoniczne zabezpieczajà wszelkiego rodzaju
urzàdzenia pod∏àczone do linii telefonicznej (takie jak komputer,
modem, faks czy telefon) przed przepi´ciami wywo∏anymi
wy∏adowaniami atmosferycznymi. Porty telefoniczne sà zgodne z
normami Home Phoneline Networking Alliance (HPNA) oraz
Digital Subscriber Line (DSL), a tak˝e ze wszystkimi
pr´dkoÊciami przesy∏u danych modemowych. Po∏àczenia nale˝y
wykonaç zgodnie z rysunkiem.
w w w.apc.com
Back-UPS
CS
350/500/650
Instrukcja u˝ytkownika
Gniazdo Êcienne
Pod∏àczyç zasilacz Back-UPS do gniazda sieciowego, zgodnie
z rysunkiem.
Modem/telefon/faks
990-9237 3/04
Przewód przy∏àczowy komputera
• Zasilacz pod∏àczony do gniazda sieciowego zawsze ∏aduje
wewn´trzny akumulator.
Diody sygnalizacyjne i alarmy dêwi´kowe
W∏àczenie zasilacza
Wskazówka: Przed rozpocz´ciem eksploatacji zasilacza Back-
UPS nale˝y pod∏àczyç go do zasilana na czas oÊmiu godzin w celu
na∏adowania akumulatora.
Wcisnàç przycisk na przednim panelu zasilacza Back-UPS.
4
5
Pod∏àczenie kabla USB oraz
instalacja oprogramowania
(opcjonalne)
Zasilacz Back-UPS wyposa˝ony jest w cztery diody
sygnalizacyjne znajdujàce si´ na panelu przednim: On Line
(zasilanie z sieci), On Battery (zasilanie z baterii), Overload
(przecià˝enie) oraz Replace Battery (koniecznoÊç wymiany
akumulatora).
Overload (czerwona) – zapala si´, gdy pobór
mocy przekroczy dopuszczalne granice dla
zasilacza Back-UPS.
Ciàg∏y, jednostajny dêwi´k – alarm ten w∏àcza
si´ przy przecià˝eniu gniazd zasilania awaryjnego.
RJ-45
ON LINE
ON LINE
Bezpiecznik automatyczny – jego przycisk
znajduje si´ na tylnym panelu zasilacza Back-UPS.
W razie przecià˝enia automatycznie od∏àcza on
zasilacz od sieci. JeÊli przycisk b´dzie wyciÊni´ty,
nale˝y od∏àczyç od zasilacza nadmiernie
obcià˝ajàcy go sprz´t, a nast´pnie przywróciç
zasilanie UPS przez wciÊni´cie przycisku
bezpiecznika automatycznego.
USB
ON BATTERY
ON BATTERY
OVERLOAD
OVERLOAD
REPLACE BATTERY
REPLACE BATTERY
Replace Battery (czerwona) – jest zapalona, jeÊli
akumulator nie jest pod∏àczony (patrz wy˝ej) lub
gdy koƒczy si´ jego okres eksploatacji, co oznacza
˝e zapewnia on zbyt krótki czas pracy bateryjnej;
konieczna jest wtedy wymiana akumulatora.
On Line (zielona) – jest zapalona, gdy do gniazd z
zasilaniem awaryjnym pod∏àczone jest zasilanie
sieciowe.
Post´puj
zgodnie ze
wskazówkami
na ekranie.
Sprawdziç, czy po wciÊni´ciu i zwolnieniu przycisku majà miejsce
nast´pujàce zdarzenia:
On Battery (˝ó∏ta) – jest zapalona podczas pracy
bateryjnej - gniazda z zasilaniem awaryjnym sà
wtedy zasilane z akumulatora.
Jednominutowa seria sygna∏ów dêwi´kowych co
5 godzin – alarm ten w∏àcza si´, jeÊli akumulator
nie przeszed∏ pomyÊlnie automatycznych testów
diagnostycznych (Autotestu).
• miga zielona dioda On-Line ,
UWAGA : U˝ytkownicy Macintosha – w celu osiàgni´cia
maksymalnej wydajnoÊci USB, nale˝y u˝yç systemu
operacyjnego 10.1.5 lub wy˝szego.
Je˝eli funkcja Autoplay (autoodtwarzanie) w komputerze nie
jest w∏àczona, nale˝y wykonaç nast´pujàce czynnoÊci:
1. Kliknij dwukrotnie ikon´ „Mój komputer” na pulpicie.
2. Kliknij dwukrotnie ikon´ nap´du CD-ROM i post´puj
zgodnie ze wskazówkami na ekranie.
• ˝ó∏ta dioda On Battery Êwieci si´ sygnalizujàc
przeprowadzanie Autotestu ,
Cztery sygna∏y dêwi´kowe co 30 sekund – alarm
ten w∏àcza si´ podczas pracy bateryjnej (dioda „On
Battery”). Zaleca si´ zapisanie otwartych plików.
• po prawid∏owym zakoƒczeniu Autotestu Êwieci si´ wy∏àcznie
zielona dioda On Line ,
Ciàg∏a seria sygna∏ów dêwi´kowych – alarm ten
w∏àcza si´ przy osiàgni´ciu niskiego stanu napi´cia
akumulatora. Oznacza on bliskie zakoƒczenie pracy
bateryjnej. Nale˝y niezw∏ocznie zapisaç otwarte
pliki, zamknàç wszystkie otwarte aplikacje,
zamknàç system operacyjny, a nast´pnie wy∏àczyç
kolejno komputer i zasilacz Back-UPS.
• jeÊli wewn´trzny akumulator jest niepod∏àczony, zapala si´
zielona dioda On Line oraz czerwona Replace Battery , a
zasilacz Back-UPS wydaje modulowany sygna∏ dêwi´kowy.
Wymiana akumulatora wewn´trznego
Zamawianie oryginalnego akumulatora APC
Typowy okres ˝ywotnoÊci akumulatora wynosi 3-6 lat (w zale˝noÊci od liczby cykli roz∏adowania i temperatury pracy).
Oryginalne akumulatory APC mo˝na zamawiaç u autoryzowanych Partnerów Handlowych APC.
Zamawiajàc akumulator nale˝y podaç numer katalogowy RBC2 (Back-UPS 350/500) lub RBC17 (Back-UPS 650).
KolejnoÊç czynnoÊci przy wymianie akumulatora:
Wskazówka: Wymiana akumulatora przeprowadzona zgodnie z instrukcjà nie stwarza zagro˝eƒ; niewielkie
iskry pojawiajàce si´ na stykach sà zjawiskiem normalnym.
Regulacja napi´cia przenoszonego i czu∏oÊci
odbiorników (opcjonalnie)
1
2
Gdy Back-UPS lub pod∏àczone odbiorniki wydajà si´ nadmiernie wra˝liwe na spadki napi´cia, mo˝e zajÊç potrzeba wyregulowania
napi´cia przenoszonego. Jest to prosta czynnoÊç wykonywana za pomocà przycisku na panelu przednim. Aby wyregulowaç
przenoszone napi´cie, nale˝y wykonaç nast´pujàce czynnoÊci:
1. W∏àcz zasilacz do sieci energetycznej. Back-UPS powinien znajdowaç si´ w trybie gotowoÊci (kontrolki nie Êwiecà si´).
2. WciÊnij ca∏kowicie przycisk na panelu przednim na 10 sekund. Wszystkie kontrolki Back-UPS b´dà migaç, potwierdzajàc
przejÊcie do trybu programowania.
3. Back-UPS wska˝e aktualne Ustawienie czu∏oÊci zgodnie z poni˝szà tabelkà.
Migajàce
kontrolki
Ustawienie czu∏oÊci
Zakres napi´cia
wejÊciowego (êród∏o
napi´cia w sieci)
U˝yj gdy
Po∏o˝yç urzàdzenie na boku. Pokryw´ komory akumulatora
wysunàç do góry i ca∏kowicie wyjàç z obudowy zasilacza.
Wysunàç akumulator tak, aby by∏y widoczne zaciski i kable.
Od∏àczyç kable od zacisków akumulatora.
1
(˝ó∏ta)
Niska
160 - 278 V ~
Napi´cie wejÊciowe jest skrajnie niskie lub
wysokie. Nie zaleca si´ do zasilania
komputerów.
3
4
2
(˝ó∏ta i czerwona)
Ârednia (nastawienie
fabryczne)
180 - 266 V ~
Back-UPS cz´sto przechodzi na prac´ z
akumulatora.
3
(˝ó∏ta, czerwona i
czerwona)
Wysoka
196 - 256 V ~
Pod∏àczony sprz´t jest wra˝liwy na wahania
napi´cia (zalecane).
4. Aby wybraç ustawienie Niska czu∏oÊç, naciÊnij i przytrzymaj przycisk do chwili, gdy ˝ó∏ta kontrolka zacznie migaç.
5. Aby wybraç ustawienie Ârednia czu∏oÊç, naciÊnij i przytrzymaj przycisk do chwili, gdy ˝ó∏ta i czerwona kontrolka (druga i trzecia
od góry) zacznà migaç.
6. Aby wybraç ustawienie Wysoka czu∏oÊç, naciÊnij i przytrzymaj przycisk do chwili, gdy ˝ó∏ta oraz obie czerwone kontrolki (trzy
dolne) zacznà migaç.
7. Aby wyjÊç bez dokonywania zmiany w Ustawieniu czu∏oÊci, naciÊnij i przytrzymaj przycisk do chwili, gdy zielona kontrolka
zacznie migaç.
8. Je˝eli w trybie programowania przycisk nie zostanie wciÊni´ty w ciàgu pi´ciu sekund, Back-UPS opuÊci tryb programowania i
wszystkie lampki zgasnà.
Wsunàç nowy akumulator do komory akumulatorowej.
Pod∏àczyç kable akumulatora do zacisków w nast´pujàcy
sposób:
Przewód czarny do zacisku ujemnego akumulatora (-)
Przewód czerwony do zacisku dodatniego akumulatora (+)
Pokryw´ komory akumulatora dopasowaç do rowków w
obudowie zasilacza. Wsunàç do koƒca pokryw´ w
obudow´ zasilacza.
APC oraz Back-UPS sà zarejestrowanymi znakami towarowymi American Power Conversion. Wszystkie inne znaki
towarowe sà w∏asnoÊcià odpowiednich firm i instytucji
940948243.308.png 940948243.319.png 940948243.330.png 940948243.341.png 940948243.001.png 940948243.012.png 940948243.023.png 940948243.034.png 940948243.045.png 940948243.056.png 940948243.067.png 940948243.078.png 940948243.089.png 940948243.100.png 940948243.111.png 940948243.122.png 940948243.133.png 940948243.144.png 940948243.155.png 940948243.166.png 940948243.177.png 940948243.188.png 940948243.199.png 940948243.210.png 940948243.221.png 940948243.232.png 940948243.243.png 940948243.253.png 940948243.264.png 940948243.275.png 940948243.284.png 940948243.285.png 940948243.286.png 940948243.287.png 940948243.288.png 940948243.289.png 940948243.290.png 940948243.291.png 940948243.292.png 940948243.293.png 940948243.294.png 940948243.295.png 940948243.296.png 940948243.297.png 940948243.298.png 940948243.299.png 940948243.300.png 940948243.301.png 940948243.302.png 940948243.303.png 940948243.304.png 940948243.305.png 940948243.306.png 940948243.307.png 940948243.309.png 940948243.310.png 940948243.311.png 940948243.312.png 940948243.313.png 940948243.314.png 940948243.315.png 940948243.316.png 940948243.317.png 940948243.318.png 940948243.320.png 940948243.321.png 940948243.322.png 940948243.323.png 940948243.324.png 940948243.325.png 940948243.326.png 940948243.327.png 940948243.328.png 940948243.329.png 940948243.331.png 940948243.332.png 940948243.333.png 940948243.334.png 940948243.335.png 940948243.336.png 940948243.337.png 940948243.338.png 940948243.339.png 940948243.340.png 940948243.342.png 940948243.343.png 940948243.344.png 940948243.345.png 940948243.346.png 940948243.347.png 940948243.348.png 940948243.349.png 940948243.350.png 940948243.351.png 940948243.002.png 940948243.003.png 940948243.004.png 940948243.005.png 940948243.006.png 940948243.007.png 940948243.008.png 940948243.009.png 940948243.010.png 940948243.011.png 940948243.013.png 940948243.014.png 940948243.015.png 940948243.016.png 940948243.017.png 940948243.018.png 940948243.019.png 940948243.020.png 940948243.021.png 940948243.022.png 940948243.024.png 940948243.025.png 940948243.026.png 940948243.027.png 940948243.028.png 940948243.029.png 940948243.030.png 940948243.031.png 940948243.032.png 940948243.033.png 940948243.035.png 940948243.036.png 940948243.037.png 940948243.038.png 940948243.039.png 940948243.040.png 940948243.041.png 940948243.042.png 940948243.043.png 940948243.044.png 940948243.046.png 940948243.047.png 940948243.048.png 940948243.049.png 940948243.050.png 940948243.051.png 940948243.052.png 940948243.053.png 940948243.054.png 940948243.055.png 940948243.057.png 940948243.058.png 940948243.059.png 940948243.060.png 940948243.061.png 940948243.062.png 940948243.063.png 940948243.064.png 940948243.065.png 940948243.066.png 940948243.068.png 940948243.069.png 940948243.070.png 940948243.071.png 940948243.072.png 940948243.073.png 940948243.074.png 940948243.075.png 940948243.076.png 940948243.077.png 940948243.079.png 940948243.080.png 940948243.081.png 940948243.082.png 940948243.083.png 940948243.084.png 940948243.085.png 940948243.086.png 940948243.087.png 940948243.088.png 940948243.090.png 940948243.091.png 940948243.092.png 940948243.093.png 940948243.094.png 940948243.095.png 940948243.096.png 940948243.097.png 940948243.098.png 940948243.099.png 940948243.101.png 940948243.102.png 940948243.103.png 940948243.104.png 940948243.105.png 940948243.106.png 940948243.107.png 940948243.108.png 940948243.109.png 940948243.110.png 940948243.112.png 940948243.113.png 940948243.114.png 940948243.115.png 940948243.116.png 940948243.117.png 940948243.118.png 940948243.119.png 940948243.120.png 940948243.121.png 940948243.123.png 940948243.124.png 940948243.125.png 940948243.126.png 940948243.127.png 940948243.128.png 940948243.129.png 940948243.130.png 940948243.131.png 940948243.132.png 940948243.134.png 940948243.135.png 940948243.136.png 940948243.137.png 940948243.138.png 940948243.139.png 940948243.140.png 940948243.141.png 940948243.142.png 940948243.143.png 940948243.145.png 940948243.146.png 940948243.147.png 940948243.148.png 940948243.149.png 940948243.150.png 940948243.151.png 940948243.152.png 940948243.153.png 940948243.154.png 940948243.156.png 940948243.157.png 940948243.158.png 940948243.159.png 940948243.160.png 940948243.161.png 940948243.162.png 940948243.163.png 940948243.164.png 940948243.165.png 940948243.167.png 940948243.168.png 940948243.169.png 940948243.170.png 940948243.171.png 940948243.172.png 940948243.173.png 940948243.174.png 940948243.175.png 940948243.176.png 940948243.178.png 940948243.179.png 940948243.180.png 940948243.181.png 940948243.182.png 940948243.183.png 940948243.184.png 940948243.185.png 940948243.186.png 940948243.187.png 940948243.189.png 940948243.190.png 940948243.191.png 940948243.192.png 940948243.193.png 940948243.194.png 940948243.195.png 940948243.196.png 940948243.197.png 940948243.198.png 940948243.200.png 940948243.201.png 940948243.202.png 940948243.203.png 940948243.204.png 940948243.205.png 940948243.206.png 940948243.207.png 940948243.208.png 940948243.209.png 940948243.211.png 940948243.212.png 940948243.213.png 940948243.214.png 940948243.215.png 940948243.216.png 940948243.217.png 940948243.218.png 940948243.219.png 940948243.220.png 940948243.222.png 940948243.223.png 940948243.224.png 940948243.225.png 940948243.226.png 940948243.227.png 940948243.228.png 940948243.229.png 940948243.230.png 940948243.231.png 940948243.233.png 940948243.234.png 940948243.235.png 940948243.236.png 940948243.237.png 940948243.238.png 940948243.239.png 940948243.240.png 940948243.241.png 940948243.242.png 940948243.244.png
 
Dane techniczne
Rozwiàzywanie problemów
Poni˝sza tabela mo˝e pomóc w rozwiàzaniu drobnych problemów, które mogà wystàpiç podczas instalacji i eksploatacji zasilacza Back-
UPS. JeÊli problemu nie uda∏o si´ rozwiàzaç mimo zapoznania si´ z poni˝szymi zaleceniami, nale˝y skonsultowaç si´ z pomocà
technicznà APC.
Napi´cie wejÊciowe (praca z zasilania
sieciowego)
Zakres cz´stotliwoÊci (praca z zasilania
sieciowego)
Napi´cie wyjÊciowe przy zasilaniu
bateryjnym
Maksymalne obcià˝enie
Typowy czas ∏adowania
Zakres temperatur pracy
Temperatura przechowywania
WilgotnoÊç wzgl´dna podczas eksploatacji i
przechowywania
Wymiary (wys. x szer. x d∏.)
Waga
180 - 266 ~V (ustawienie fabryczne)
47 - 63 Hz (automatyczne wykrywanie)
Mo˝liwa przyczyna
Zalecane dzia∏anie
Schodkowa aproksymacja sinusoidy
Zasilacz Back-UPS nie chce si´ w∏àczyç
Zasilacz nie jest pod∏àczony do êród∏a
zasilania.
Sprawdziç, czy wtyczka zasilacza Back-UPS jest dobrze
pod∏àczona do gniazda sieciowego.
350 VA - 210 W 500 VA - 300 W 650 VA - 400 W
8 godzin
0 do 40 °C (32 do 104 °F)
-15 do 45 °C (5 do 113°F)
5 do 95% bez kondensacji
Zadzia∏a∏ wy∏àcznik automatyczny zasilacza
Back-UPS.
Od∏àczyç nadmiernie obcià˝ajàcy sprz´t od zasilacza
Back-UPS. W∏àczyç bezpiecznik automatyczny,
wciskajàc mocno jego przycisk znajdujàcy si´ na tylnym
panelu zasilacza. JeÊli uda si´ to wykonaç, w∏àczyç
zasilacz Back-UPS i ponownie pod∏àczyç zasilane
urzàdzenia jedno po drugim. Ponowne zadzia∏anie
bezpiecznika wskazuje, i˝ prawdopodobnie jedno z
pod∏àczonych urzàdzeƒ powoduje nadmierne obcià˝enie.
16,5 x 9,2 x 28,5 cm (6,5 x 3,6 x 11,2 cali)
350 VA - 5,7 kg (12,5 lb) 500 VA - 5,9 kg (12,9 lb)
650 VA - 6,2 kg (13,6 lb)
350 VA - 6,8 kg (14,9 lb) 500 VA - 7,0 kg (15,3 lb)
650 VA - 7,3 kg (16,1 lb)
EN 55022, IEC 801-2 i 801-4 (poziom IV) oraz IEC 801-3 (poziom III)
Waga brutto
ZgodnoÊç z normami zak∏óceƒ
elektromagnetycznych
Czas pracy awaryjnej przy zasilaniu
bateryjnym
Bardzo niskie napi´cie sieciowe lub
jego brak.
Sprawdziç gniazdo sieciowe z którego zasilany jest
Back-UPS przy pomocy lampy sto∏owej. JeÊli ˝arówka
Êwieci si´ bardzo s∏abo, nale˝y zwróciç si´ do
wykwalifikowanego elektryka, aby ten sprawdzi∏
napi´cie w sieci.
350 VA - 13,2 min (typowy czas dla komputera z monitorem 17-calowym)
500 VA - 10,8 min (typowy czas dla komputera z monitorem 21-calowym)
650 VA - 16 min (typowy czas dla komputera z monitorem 21-calowym)
Urzàdzenie jest zasilane przez przenoÊny
generator.
Ustawiç niskà czu∏oÊç (zob. „Regulacja napi´cia przenoszonego i czu∏oÊci
odbiorników”). Przy takim ustawieniu zasilacz mo˝e przyjàç wi´kszy zakres napi´cia
wejÊciowego.
Przechowywanie zasilacza Back-UPS
Zasilacz Back-UPS nie zasila pod∏àczonych urzàdzeƒ (komputera, monitora, zewn´trznego
nap´du) podczas zaniku napi´cia
Przed d∏u˝szym przechowywaniem zasilacza nale˝y go ∏adowaç przez co najmniej osiem godzin. Zasilacz nale˝y przechowywaç w
opakowaniu, w pozycji pionowej, w ch∏odnym i suchym miejscu. Podczas przechowywania akumulator nale˝y do∏adowywaç
zgodnie z poni˝szym harmonogramem:
Wewn´trzny akumulator nie jest pod∏àczony.
Sprawdziç pod∏àczenie akumulatora.
Cz´stotliwoÊç
ponownego ∏adowania
Temperatura
przechowywania
Czas ∏adowania
Komputer, monitor, zewn´trzny dysk lub
nap´d CD-ROM jest pod∏àczony do gniazda
przeciwprzepi´ciowego (Surge only).
Prze∏àczyç wtyczk´ zasilania komputera, monitora lub zewn´trznego nap´du do gniazda
UPS z zasilaniem awaryjnym (Battery backup).
-5 °C do 30 °C (23 °F do 86 °F)
30 °C do 45 °C (86 °F do 113 °F)
Co 6 miesi´cy
Co 3 miesiàce
8 godzin
8 godzin
Zasilacz Back-UPS korzysta z zasilania akumulatorowego mimo dost´pnego zasilania
sieciowego.
Przy rozwiàzywaniu problemów technicznych zalecamy kontakt z dzia∏em pomocy technicznej APC.
Zadzia∏a∏ bezpiecznik automatyczny zasilacza
Back-UPS.
Od∏àczyç nadmiernie obcià˝ajàcy sprz´t od zasilacza
Back-UPS. W∏àczyç bezpiecznik automatyczny,
wciskajàc mocno jego przycisk znajdujàcy si´ na tylnym
panelu zasilacza.
Serwis
Wskazówka: JeÊli zasilacz UPS wymaga naprawy, nie nale˝y zwracaç go sprzedawcy. Nale˝y podjàç
nast´pujàce kroki:
W gnieêdzie sieciowym, do którego
pod∏àczony jest zasilacz Back-UPS, nie ma
zasilania sieciowego.
Pod∏àczyç zasilacz Back-UPS do innego gniazda sieciowego lub zleciç
wykwalifikowanemu elektrykowi sprawdzenie instalacji elektrycznej w budynku.
1 Przeczytaç rozdzia∏ „Rozwiàzywanie problemów” w celu eliminacji typowych przypadków.
2 Sprawdziç, czy nie zadzia∏a∏ bezpiecznik automatyczny. JeÊli tak si´ sta∏o, nale˝y go w∏àczyç, a nast´pnie sprawdziç, czy
problem wyst´puje nadal.
3 Je˝eli problem nadal wyst´puje, upewniç si´ czy nie ma informacji na ten temat na stronie internetowej APC (www.apc.com)
lub zadzwoniç do pomocy technicznej APC.
• Zanotowaç numer modelu UPS, numer seryjny oraz dat´ zakupu. Nale˝y przygotowaç si´ do telefonicznej analizy problemu z
in˝ynierem pomocy technicznej.
• Je˝eli nie uda si´ problemu rozwiàzaç, pracownik obs∏ugi technicznej poinformuje o dost´pnych sposobach realizacji
pomocy serwisowej.
4 Zasilacz nale˝y dostarczyç w odpowiednim opakowaniu (najlepiej oryginalnym) do autoryzowanego punktu serwisowego APC.
Aktualnà list´ autoryzowanych punktów serwisowych mo˝na uzyskaç kontaktujàc si´ z APC.
Zasilacz Back-UPS nie zapewnia odpowiednio d∏ugiego czasu pracy bateryjnej
Zasilacz jest zbytnio obcià˝ony.
Od∏àczyç od zasilacza nadmiernie obcià˝ajàcy sprz´t, na przyk∏ad drukark´, i pod∏àczyç
go do gniazda przeciwprzepi´ciowego (Surge only).
Wskazówka: Urzàdzenia z silnikami bàdê regulatorami elektronicznymi (drukarki
laserowe, grzejniki, wentylatory, lampy, odkurzacze itp.) nie powinny byç pod∏àczane
do gniazd zasilania awaryjnego.
Akumulator zasilacza nie jest ca∏kowicie
na∏adowany z powodu zbyt krótkiego czasu
od ostatniej przerwy w zasilaniu.
Na∏adowaç akumulator. Akumulator ∏aduje si´ podczas pod∏àczenia zasilacza do
gniazda w Êcianie. Po ca∏kowitym roz∏adowaniu potrzeba zwykle oÊmiu godzin dla
pe∏nego na∏adowania akumulatora. Czas zasilania awaryjnego przez Back-UPS jest
krótszy w przypadku akumulatora nie w pe∏ni na∏adowanego.
Wymieniç akumulator (patrz „Zamawianie oryginalnego akumulatora APC”). Typowy
okres ˝ywotnoÊci akumulatora to 3 do 6 lat. Mo˝e on ulec skróceniu w przypadku
cz´stych przerw w zasilaniu lub pracy w podwy˝szonej temperaturze.
Gwarancja
Akumulator wymaga wymiany.
Gwarancja fabryczna wynosi dwa (2) lata od daty zakupu lub dwa (2) lata i trzy (3) miesiàce od daty produkcji oznaczonej w
numerze seryjnym. Firma APC realizuje napraw´ poprzez wymian´ bàdê napraw´ oryginalnego egzemplarza. Klienci, którzy
muszà otrzymaç oryginalny egzemplarz z powrotem, na przyk∏ad z powodu ewidencji lub amortyzacji Êrodków trwa∏ych, muszà
poinformowaç o takiej potrzebie podczas pierwszego kontaktu z serwisem APC. Klient p∏aci za wysy∏k´ urzàdzenia do firmy APC,
a firma APC za wysy∏k´ egzemplarza zamiennego lub naprawionego transportem làdowym do klienta.
Âwieci czerwona dioda
Dane kontaktowe APC
Akumulator nie jest w∏aÊciwie pod∏àczony.
Sprawdziç pod∏àczenie akumulatora.
1.800.800.4272
292.0253 / 292.0255
0800.12.72.1
+ 1.401.789.5735
tel / fax 0-22-666-00-11 / 0-22-666-00-22
apcPOL@apcc.com
http://www.apc.com
0-801-345-917
apcPLtech@apcc.com
http://www.apc.com/support
USA/Kanada
Meksyk
Brazylia
Ca∏y Êwiat
Polska
Wskaênik przecià˝enia zapala si´ w
przypadku pod∏àczenia do gniazd z
zasilaniem awaryjnym sprz´tu, który pobiera
wi´cej pràdu ni˝ mo˝e dostarczyç zasilacz
Back-UPS.
Akumulator wymaga wymiany.
Prze∏o˝yç wtyczk´ zasilania sprz´tu do gniazda przeciwprzepi´ciowego.
Akumulator powinien zostaç wymieniony w ciàgu dwóch tygodni (patrz „Zamawianie
oryginalnego akumulatora APC”). Niewymienienie akumulatora spowoduje
zmniejszenie czasu awaryjnego zasilania podczas zaniku zasilania.
123
456
789
0
#
*
Internet
Pomoc techniczna
Migajà czerwone diody
Awaria zasilacza.
Zwróciç si´ do autoryzowanego serwisu APC.
Dioda wymiany akumulatora (Replace Battery) Êwieci si´, a zasilacz wydaje dêwi´k
przy w∏àczeniu.
Nie pod∏àczono wewn´trznego akumulatora.
Sprawdziç pod∏àczenie akumulatora.
990-9237 Copyright © 2004 American Power Conversion. Wszelkie prawa zastrze˝one.
940948243.245.png 940948243.246.png 940948243.247.png 940948243.248.png 940948243.249.png 940948243.250.png 940948243.251.png 940948243.252.png 940948243.254.png 940948243.255.png 940948243.256.png 940948243.257.png 940948243.258.png 940948243.259.png 940948243.260.png 940948243.261.png 940948243.262.png 940948243.263.png 940948243.265.png 940948243.266.png 940948243.267.png 940948243.268.png 940948243.269.png 940948243.270.png 940948243.271.png 940948243.272.png 940948243.273.png 940948243.274.png 940948243.276.png 940948243.277.png 940948243.278.png 940948243.279.png 940948243.280.png 940948243.281.png 940948243.282.png 940948243.283.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin