Kurs Pons W Podrozy Ang Ebook.pdf

(86 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
Spis treÊci
Sttrona
Âciie˝ka
Podstawowe s∏owa i zwroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . 02-04
Na granicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . 05-07
W podró˝y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . 08-10
W mieÊcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . 11-14
Nag∏e przypadki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . 15-18
W hotelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . 19-20
W restauracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . 21-23
Turystyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . 24-27
Zakupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . . . 28-30
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . . . . . . 31
Rozmowy towarzyskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . 32
3
837987731.035.png 837987731.036.png
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj .
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej
od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu .
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym Nexto.pl .
Kilka s∏ów wst´pu
Po co uczyç si´ s∏ownictwa?
ZnajomoÊç s∏ownictwa to podstawa opanowania j´zyka obcego. Im bo-
gatszy zasób s∏ów – tym lepiej mo˝na si´ porozumieç.
Jak uczyç si´ s∏ownictwa?
Aby zapami´taç s∏ownictwo, nale˝y:
– uczyç si´ go ze zrozumieniem;
– zapami´tywaç s∏owa i zwroty w kontekÊcie;
– korzystaç z dobrego wzorca wymowy;
– wielokrotnie powtarzaç nowe s∏ownictwo, najlepiej g∏oÊno.
Co zawiera „Angielski w podró˝y”?
Jest to zestaw oko∏o 500 najwa˝niejszych s∏ów i zwrotów zwiàzanych
z podró˝à, u∏o˝onych w podgrupy tematyczne. Dzi´ki temu s∏owa i zwro-
ty ∏atwo kojarzà si´ z odpowiednim kontekstem, co u∏atwia ich zapami´-
tywanie i przypominanie ich sobie w czasie rozmowy.
– S∏owa i zwroty sà wydrukowane w ksià˝eczce – dzi´ki niej mo˝esz
nauczyç si´ pisowni s∏ówek. Ksià˝eczka u∏atwi ci nauk´, zw∏aszcza
jeÊli masz dobrà pami´ç wzrokowà.
– Przede wszystkim jednak zarówno polskie s∏owa i zwroty, jak i ich
obcoj´zyczne odpowiedniki sà nagrane na p∏ycie. To w∏aÊnie pra-
ca z p∏ytà jest najwa˝niejsza.
Kiedy i jak uczyç si´ s∏ownictwa?
„Angielski w podró˝y” pomo˝e ci wykorzystaç ka˝dà wolnà chwil´. Mo-
˝esz uczyç si´ w domu, w drodze do szko∏y czy pracy, podczas spaceru,
a przede wszystkim w samochodzie.
S∏uchajàc nagrania, powtarzaj s∏owa i zwroty obcoj´zyczne. Na p∏ycie pozo-
stawiono pauzy, umo˝liwiajàce powtarzanie bez wy∏àczania odtwarzacza.
Powodzenia!
4
837987731.037.png 837987731.038.png
Podstawowe s∏owa i zwroty
02
tak yes
nie no
dzi´kuj´ thank you
dzi´kuj´ bardzo thank you very much
nie ma za co you’re welcome
przykro mi I’m sorry
przepraszam (zwracajàc si´ do kogoÊ) excuse me
czeÊç
hallo
dzieƒ dobry (przed po∏udniem)
good morning
dzieƒ dobry (po po∏udniu)
good afternoon
dobry wieczór
good evening
dobranoc
good night
do widzenia
goodbye
jak si´ masz?
how are you?
prosz´ (podajàc coÊ)
here you are
prosz´
please
03
kto?
who?
co?
what?
gdzie?
where?
kiedy?
when?
jak?
how?
ile pieni´dzy?
how much money?
ile osób?
how many people?
który?
which?
czyj?
whose?
5
837987731.001.png 837987731.002.png 837987731.003.png 837987731.004.png 837987731.005.png 837987731.006.png 837987731.007.png 837987731.008.png 837987731.009.png 837987731.010.png 837987731.011.png 837987731.012.png 837987731.013.png 837987731.014.png 837987731.015.png 837987731.016.png 837987731.017.png 837987731.018.png 837987731.019.png 837987731.020.png 837987731.021.png
Podstawowe s∏owa i zwroty
04
ja jestem
I am
ty jesteÊ
you are
on jest
he is
ona jest
she is
to jest
it is
my jesteÊmy
we are
wy jesteÊcie
you are
oni sà
they are
ja mam
I have
ty masz
you have
on ma
he has
ona ma
she has
my mamy
we have
wy macie
you have
oni majà
they have
Nazywam si´ Jan Kowalski.
My name is Jan Kowalski.
Jestem z Polski.
I’m from Poland.
Nie rozumiem.
I don’t understand.
Nie mówi´ dobrze po angielsku.
I don’t speak English very well.
Prosz´ powtórzyç.
Repeat, please.
Prosz´ mi pomóc.
Could you help me, please?
6
837987731.022.png 837987731.023.png 837987731.024.png 837987731.025.png 837987731.026.png 837987731.027.png 837987731.028.png 837987731.029.png 837987731.030.png 837987731.031.png 837987731.032.png 837987731.033.png 837987731.034.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin