Ebook Nielegalni.pdf

(646 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
Z serii:
Poradnik
imigranta
czyli jak ˝yç w Stanach
bez zielonej karty
El˝bieta Baumgartner
Zagadnienia:
Jak zostaç Amerykaninem • Co rzàd chce o Tobie wiedzieç • Jak firmy
zbierajà o Tobie informacje • Kogo trzeba si´ baç, a kogo nie • Nielegalni
a INS • Social Security, klucz do ˝ycia w USA • Czy mo˝esz dostaç kart´
Social Security • Nielegalni a praca, prawo jazdy, mieszkanie, ubezpie-
czenia, podatki, policja • Konto w banku • Numer podatnika • Ochrona
zdrowia • Jak ˝yç bez statusu • Jak zdobyç amerykaƒskie dokumenty • Jak
si´ ukrywaç • Wady anonimowoÊci • Prawa nielegalnych imigrantów
838088923.001.png 838088923.002.png 838088923.003.png
Poradnik nielegalnego
imigranta
czyli jak \y~ w Stanach bez zielonej karty
El\bieta Baumgartner
Polpress Services
255 Park Lane
Douglaston, NY 11363
tel. 1-718/224-3492 , www.PoradnikSukces.com
Konsultant d/s podatkowych: Leon Fuks, CPA, tel. 718/726-6080
Konsultant d/s imigracyjnych: Barbara Chlebi#ska
Ok]adka: Przemys]aw Skok, Skok Communication LLC, tel. 718/224-2948
Wydawca: Polpress Services, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 718/224-3492
Copyright 2009 by Polpress Services
Kopiowanie ca]o<ci lub fragment*w tej ksiq\ki bez pozwolenia jej wydawcy stanowi
naruszenie praw autorskich.
Tre<~ niniejszej ksiq\ki ma charakter og*lnej informacji i nie powinna by~ trakto-
wana jako porada prawna. Przed podj[ciem wa\nych decyzji Czytelnik powinien
skonsultowa~ swojq indywidualnq sytuacj[ z prawnikiem.
1
Spis tre<ci
1. Jak zosta~ Amerykaninem
8
1. 1. Nie ma ju\ INS
8
1. 2. Jak przyjecha~ tymczasowo do USA
9
1. 3. Przed]u\enie tymczasowego pobytu
13
1. 4. Zmiana statusu
14
1. 5. Na granicy
15
1. 6. Jak otrzyma~ sta]y pobyt w USA
17
1. 7. Kategorie ubiegajqcych si[ o zielonq kart[
20
1. 8. Program dywersyfikacji czyli loterie wizowe
23
1. 9. Gdzie si[ zwr*ci~ po pomoc
25
1. 10. Jak nie legalizowa~ pobytu
26
1. 11. Zielona karta
27
1. 12. Gdzie dowiedzie~ si[ wi[cej o prawie imigracyjnym
29
2. Co rzqd ameryka#ski chce o tobie wiedzie~
30
2. 1. Konsulat ameryka#ski
30
2. 2. Urzqd Pocztowy
32
2. 3. Departament komunikacji
33
2. 4. Administracja Social Security
34
2. 5. Urzqd Skarbowy i lokalne w]adze podatkowe
34
2. 6. Policja i inne organa <cigania
36
2. 7. Szko]y publiczne
38
2. 8. Biuro opieki spo]ecznej
38
2. 9. Urzqd powiatowy
40
2. 10. W]adze stanowe
41
2. 11. Inne agendy zbierajqce informacje o ludno<ci
42
3. Jakie firmy chcq o tobie wiedzie~
43
3. 1. Kompanie telefoniczne
43
3. 2. Tw*j pracodawca
43
3. 3. Banki i instytucje finansowe
44
3. 4. Lekarze i szpitale
45
3. 5. Biura informacji kredytowej
46
3. 6. Towarzystwa ubezpieczeniowe
47
3. 7. Sprzedawcy i us]ugodawcy
48
3. 8. Inne firmy zbierajqce informacje o ludno<ci
49
4. Jak instytucje wymieniajq informacje o tobie
51
4. 1. Kto wsp*]pracuje z IRS
51
4. 2. Kto wsp*]pracuje z Administracjq Social Security
52
4. 3. Kto wsp*]pracuje, a kto nie z urz[dem imigracyjnym
52
4. 4. Czy rzqd jest nieomylny
53
5. S]u\ba imigracyjna i nielegalni
54
5. 1. Czy kto< mo\e donie<~ na ciebie do urz[du imigracyjnego
54
2
5. 2. Kiedy s]u\ba imigracyjna interweniuje
55
5. 3. Co robi~ w wypadku kontroli s]u\by imigracyjnej
56
5. 4. Sponsorzy odpowiedzialni za osoby sponsorowane
56
5. 5. Gdy czekasz na zielonq kart[
59
6. Social Security – klucz do \ycia w Ameryce
61
6. 1. Rodzaje kart Social Security
61
6. 2. Czy cudzoziemiec mo\e otrzyma~ SSN
62
6. 3. Jak wystqpi~ o SSN
65
6. 4. Kto mo\e prosi~ ci[ o SSN
66
6. 5. Czy numer SSN jest prawdziwy
68
6. 6. Jak chroni~ swojq prywatno<~
69
7. Praca i nielegalni imigranci
71
7. 1. Co sprawdzajq pracodawcy
71
7. 2. Numer Social Security – najwi[ksza przeszkoda do legalnego zatrudnienia
72
7. 3. Czy powiniene< ba~ si[ pracodawcy
73
7. 4. Znaj swoje prawa
73
8. Prawo jazdy i imigranci
75
8. 1. Zamiana zagranicznego prawa jazdy na ameryka#skie
75
8. 2. Uzyskanie nowego prawa jazdy
75
8. 3. Jak otrzyma~ prawo jazdy bez SSN
76
8. 4. Prawo jazdy i nielegalni imigranci
77
9. W]a<ciciele mieszka# i imigranci
78
9. 1. Co w]a<ciciele dom*w chcq o tobie wiedzie~
78
9. 2. Umowa wynajmu
78
9. 3. Przepisy regulujqce czynsze
79
9. 4. Znaj swoje prawa
79
10. Banki i nielegalni imigranci
81
10. 1. Dlaczego nowo przybyli unikajq bank*w
81
10. 2. Dokumenty potrzebne do otwarcia konta w banku
81
10. 3. Na kogo banki nie muszq “donosi~” do IRS
83
10. 4. Konto w banku bez numeru Social Security
85
11. Ochrona zdrowia i nielegalni imigranci
87
11. 1. Ubezpiecz si[ przed przyjazdem do USA
87
11. 2. Ubezpieczenie dla cudzoziemc*w
88
11. 3. Szpitale Hilla-Burtona
89
11. 4. Przepisy stanowe
90
11. 5. Pomoc w nag]ych wypadkach
91
11. 6. Medicaid a nielegalni imigranci
91
11. 7. Co mo\e wyniknq~ z niezap]acenia rachunk*w
92
11. 8. Czy mo\na wykupi~ polis[ bez numeru Social Security
93
12. Policja i imigranci
94
12. 1. Rodzaje policji
94
Zgłoś jeśli naruszono regulamin