Maly Plywak Ebook.pdf

(2535 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
w s t e p
10 ////// WSTĘP
////// 11
838087660.810.png 838087660.921.png 838087660.1032.png 838087660.1143.png 838087660.001.png 838087660.112.png 838087660.223.png 838087660.293.png 838087660.304.png 838087660.315.png 838087660.326.png 838087660.337.png 838087660.348.png 838087660.359.png 838087660.370.png 838087660.381.png 838087660.392.png 838087660.403.png 838087660.414.png 838087660.425.png 838087660.436.png 838087660.447.png 838087660.458.png 838087660.469.png 838087660.480.png 838087660.491.png 838087660.502.png 838087660.513.png 838087660.524.png 838087660.535.png 838087660.546.png 838087660.557.png 838087660.568.png 838087660.579.png 838087660.590.png 838087660.601.png 838087660.612.png 838087660.623.png 838087660.634.png 838087660.645.png 838087660.656.png 838087660.667.png 838087660.678.png 838087660.689.png 838087660.700.png 838087660.711.png 838087660.722.png 838087660.733.png 838087660.744.png 838087660.755.png 838087660.766.png 838087660.777.png 838087660.788.png 838087660.799.png 838087660.811.png 838087660.822.png 838087660.833.png 838087660.844.png 838087660.855.png 838087660.866.png 838087660.877.png 838087660.888.png 838087660.899.png 838087660.910.png 838087660.922.png 838087660.933.png 838087660.944.png 838087660.955.png 838087660.966.png 838087660.977.png 838087660.988.png 838087660.999.png 838087660.1010.png 838087660.1021.png 838087660.1033.png 838087660.1044.png 838087660.1055.png 838087660.1066.png 838087660.1077.png 838087660.1088.png 838087660.1099.png 838087660.1110.png 838087660.1121.png 838087660.1132.png 838087660.1144.png 838087660.1155.png 838087660.1166.png
JAK PR ZY GO TO WA Ć S
W DOM U DO W IZY TY
NA BA SEN IE ?
Ni emow lęta moż na z acząć
pr zygot owyw ać d o pó jścia na
ba sen, gdy m ają 4-8 t ygod ni.
Pr zygo towa nie ta kie p owin no
od bywa ć się w zn any m dz iecku
śr odow isku , czyl i w d omu . „Pły wan ie”
w dom u ma na c elu o swo jenie
dz ieck a z w odą, przyz wycz ajen ie
do szu mu w ody i ogó lnie hała su,
a także do z mie niony ch w arun ków
ot ocze nia. P rzyz wycz ajen ie dz iecka
d o plu skan ia, ob lewa nia t warz y wo dą,
a takż e nur kowa nia spow oduj e,
ż e nie będz ie m iało p robl emów
z zaba wam i w w odzi e na base nie.
L ista p rzyk łado wych zaba w w wan nie
z najdu je si ę w r ozdz iale „ Ćwic zenia
w wan nie” .
WAŻ NE!! ! Jeż eli na bas enie, na k tóry będz iecie chod zić o bowi ązują cze pki, p rzyzw ycza j
dzie cko d o no szen ia cze pka , oraz do w idok u Cie bie w cze pku.
Ta k na praw dę p rzygo towy wać moż emy dziec ko ju ż od urod zenia , pon iewa ż wt edy
za czyn amy kąpa ć dz iecko . Na pocz ątku kąpm y dz ieck o w m ałej wan ience , a o d 4-8
ty godn ia zm ieńm y ją już n a du żą w annę (ocz ywiśc ie je żeli m am y). W celu leps zego
p rzygo towa nia d ziec ka do wizy ty na bas enie, zmn iejsz ajmy tem perat urę w ody, w kt órej
je kąp iemy, do 3 4-35 °C.
I d z i e m y
n a b a s e n i
28 ////// IDZIEMY NA BASEN! CO NALEŻY ZROBIĆ/WIEDZIEĆ PRZED PIERWSZĄ WIZYTĄ?
////// 29
838087660.1177.png 838087660.1188.png 838087660.1199.png 838087660.1210.png 838087660.1221.png 838087660.1232.png 838087660.1243.png 838087660.002.png 838087660.013.png 838087660.024.png 838087660.035.png 838087660.046.png 838087660.057.png 838087660.068.png 838087660.079.png 838087660.090.png 838087660.101.png 838087660.113.png 838087660.124.png 838087660.135.png 838087660.146.png 838087660.157.png 838087660.168.png 838087660.179.png 838087660.190.png 838087660.201.png 838087660.212.png 838087660.224.png 838087660.235.png 838087660.246.png 838087660.257.png 838087660.268.png 838087660.279.png 838087660.289.png 838087660.290.png 838087660.291.png 838087660.292.png 838087660.294.png 838087660.295.png 838087660.296.png 838087660.297.png 838087660.298.png 838087660.299.png 838087660.300.png 838087660.301.png 838087660.302.png 838087660.303.png 838087660.305.png 838087660.306.png 838087660.307.png 838087660.308.png 838087660.309.png 838087660.310.png 838087660.311.png 838087660.312.png 838087660.313.png 838087660.314.png 838087660.316.png 838087660.317.png 838087660.318.png 838087660.319.png 838087660.320.png 838087660.321.png 838087660.322.png 838087660.323.png 838087660.324.png 838087660.325.png 838087660.327.png 838087660.328.png 838087660.329.png 838087660.330.png 838087660.331.png 838087660.332.png 838087660.333.png 838087660.334.png 838087660.335.png 838087660.336.png 838087660.338.png 838087660.339.png 838087660.340.png 838087660.341.png 838087660.342.png 838087660.343.png 838087660.344.png 838087660.345.png 838087660.346.png 838087660.347.png
w w a n n i e
w ąsk o w w ymia rze po prz ecz nym
c w i c z e n i
w w a n n i e ////// 37
36 ////// ĆWICZENIA W WANNIE
838087660.349.png 838087660.350.png 838087660.351.png 838087660.352.png 838087660.353.png 838087660.354.png 838087660.355.png 838087660.356.png 838087660.357.png 838087660.358.png 838087660.360.png 838087660.361.png 838087660.362.png 838087660.363.png 838087660.364.png 838087660.365.png 838087660.366.png 838087660.367.png 838087660.368.png 838087660.369.png 838087660.371.png 838087660.372.png 838087660.373.png 838087660.374.png 838087660.375.png 838087660.376.png 838087660.377.png 838087660.378.png 838087660.379.png 838087660.380.png 838087660.382.png 838087660.383.png 838087660.384.png 838087660.385.png 838087660.386.png 838087660.387.png 838087660.388.png 838087660.389.png 838087660.390.png 838087660.391.png 838087660.393.png 838087660.394.png 838087660.395.png 838087660.396.png 838087660.397.png 838087660.398.png 838087660.399.png 838087660.400.png 838087660.401.png 838087660.402.png 838087660.404.png 838087660.405.png 838087660.406.png 838087660.407.png 838087660.408.png 838087660.409.png 838087660.410.png 838087660.411.png 838087660.412.png 838087660.413.png 838087660.415.png 838087660.416.png 838087660.417.png 838087660.418.png 838087660.419.png 838087660.420.png 838087660.421.png 838087660.422.png 838087660.423.png 838087660.424.png 838087660.426.png 838087660.427.png 838087660.428.png 838087660.429.png 838087660.430.png 838087660.431.png 838087660.432.png 838087660.433.png 838087660.434.png 838087660.435.png 838087660.437.png 838087660.438.png 838087660.439.png 838087660.440.png 838087660.441.png 838087660.442.png 838087660.443.png 838087660.444.png 838087660.445.png 838087660.446.png 838087660.448.png 838087660.449.png 838087660.450.png 838087660.451.png 838087660.452.png 838087660.453.png 838087660.454.png 838087660.455.png 838087660.456.png 838087660.457.png 838087660.459.png 838087660.460.png 838087660.461.png 838087660.462.png 838087660.463.png 838087660.464.png 838087660.465.png 838087660.466.png 838087660.467.png 838087660.468.png 838087660.470.png 838087660.471.png 838087660.472.png 838087660.473.png 838087660.474.png 838087660.475.png 838087660.476.png 838087660.477.png 838087660.478.png 838087660.479.png 838087660.481.png 838087660.482.png 838087660.483.png 838087660.484.png 838087660.485.png 838087660.486.png 838087660.487.png 838087660.488.png 838087660.489.png 838087660.490.png 838087660.492.png 838087660.493.png 838087660.494.png 838087660.495.png 838087660.496.png 838087660.497.png 838087660.498.png 838087660.499.png 838087660.500.png 838087660.501.png 838087660.503.png 838087660.504.png 838087660.505.png 838087660.506.png 838087660.507.png 838087660.508.png 838087660.509.png 838087660.510.png 838087660.511.png 838087660.512.png 838087660.514.png 838087660.515.png 838087660.516.png 838087660.517.png 838087660.518.png 838087660.519.png 838087660.520.png 838087660.521.png 838087660.522.png 838087660.523.png 838087660.525.png 838087660.526.png 838087660.527.png 838087660.528.png 838087660.529.png 838087660.530.png 838087660.531.png 838087660.532.png 838087660.533.png 838087660.534.png 838087660.536.png 838087660.537.png 838087660.538.png 838087660.539.png 838087660.540.png 838087660.541.png 838087660.542.png 838087660.543.png 838087660.544.png 838087660.545.png 838087660.547.png 838087660.548.png 838087660.549.png 838087660.550.png 838087660.551.png 838087660.552.png 838087660.553.png 838087660.554.png 838087660.555.png 838087660.556.png 838087660.558.png 838087660.559.png 838087660.560.png 838087660.561.png 838087660.562.png 838087660.563.png 838087660.564.png 838087660.565.png 838087660.566.png 838087660.567.png 838087660.569.png 838087660.570.png 838087660.571.png 838087660.572.png 838087660.573.png 838087660.574.png 838087660.575.png 838087660.576.png 838087660.577.png 838087660.578.png 838087660.580.png 838087660.581.png 838087660.582.png 838087660.583.png 838087660.584.png 838087660.585.png 838087660.586.png 838087660.587.png 838087660.588.png 838087660.589.png 838087660.591.png 838087660.592.png 838087660.593.png 838087660.594.png 838087660.595.png 838087660.596.png 838087660.597.png 838087660.598.png 838087660.599.png 838087660.600.png 838087660.602.png 838087660.603.png 838087660.604.png 838087660.605.png 838087660.606.png 838087660.607.png 838087660.608.png 838087660.609.png 838087660.610.png 838087660.611.png 838087660.613.png 838087660.614.png 838087660.615.png 838087660.616.png 838087660.617.png 838087660.618.png 838087660.619.png 838087660.620.png 838087660.621.png 838087660.622.png 838087660.624.png 838087660.625.png 838087660.626.png 838087660.627.png 838087660.628.png 838087660.629.png 838087660.630.png 838087660.631.png 838087660.632.png 838087660.633.png 838087660.635.png 838087660.636.png 838087660.637.png 838087660.638.png 838087660.639.png 838087660.640.png 838087660.641.png 838087660.642.png 838087660.643.png 838087660.644.png 838087660.646.png 838087660.647.png 838087660.648.png 838087660.649.png 838087660.650.png 838087660.651.png 838087660.652.png 838087660.653.png 838087660.654.png 838087660.655.png 838087660.657.png 838087660.658.png 838087660.659.png 838087660.660.png 838087660.661.png 838087660.662.png 838087660.663.png 838087660.664.png 838087660.665.png 838087660.666.png 838087660.668.png 838087660.669.png 838087660.670.png 838087660.671.png 838087660.672.png 838087660.673.png 838087660.674.png 838087660.675.png 838087660.676.png 838087660.677.png 838087660.679.png 838087660.680.png 838087660.681.png 838087660.682.png 838087660.683.png 838087660.684.png 838087660.685.png 838087660.686.png 838087660.687.png 838087660.688.png 838087660.690.png 838087660.691.png 838087660.692.png 838087660.693.png 838087660.694.png 838087660.695.png 838087660.696.png 838087660.697.png 838087660.698.png 838087660.699.png 838087660.701.png 838087660.702.png 838087660.703.png 838087660.704.png 838087660.705.png 838087660.706.png 838087660.707.png 838087660.708.png 838087660.709.png 838087660.710.png 838087660.712.png 838087660.713.png 838087660.714.png 838087660.715.png 838087660.716.png 838087660.717.png 838087660.718.png 838087660.719.png 838087660.720.png 838087660.721.png 838087660.723.png 838087660.724.png 838087660.725.png 838087660.726.png 838087660.727.png 838087660.728.png 838087660.729.png 838087660.730.png 838087660.731.png 838087660.732.png 838087660.734.png 838087660.735.png 838087660.736.png 838087660.737.png 838087660.738.png 838087660.739.png 838087660.740.png 838087660.741.png 838087660.742.png 838087660.743.png 838087660.745.png 838087660.746.png 838087660.747.png 838087660.748.png 838087660.749.png 838087660.750.png 838087660.751.png 838087660.752.png 838087660.753.png 838087660.754.png 838087660.756.png 838087660.757.png 838087660.758.png 838087660.759.png 838087660.760.png 838087660.761.png 838087660.762.png 838087660.763.png 838087660.764.png 838087660.765.png 838087660.767.png 838087660.768.png 838087660.769.png 838087660.770.png 838087660.771.png 838087660.772.png 838087660.773.png 838087660.774.png 838087660.775.png 838087660.776.png 838087660.778.png 838087660.779.png 838087660.780.png 838087660.781.png 838087660.782.png 838087660.783.png 838087660.784.png 838087660.785.png 838087660.786.png 838087660.787.png 838087660.789.png 838087660.790.png 838087660.791.png 838087660.792.png 838087660.793.png 838087660.794.png 838087660.795.png 838087660.796.png 838087660.797.png 838087660.798.png 838087660.800.png 838087660.801.png 838087660.802.png 838087660.803.png 838087660.804.png 838087660.805.png 838087660.806.png 838087660.807.png 838087660.808.png 838087660.809.png 838087660.812.png 838087660.813.png 838087660.814.png 838087660.815.png 838087660.816.png 838087660.817.png 838087660.818.png 838087660.819.png 838087660.820.png 838087660.821.png 838087660.823.png 838087660.824.png 838087660.825.png 838087660.826.png 838087660.827.png 838087660.828.png 838087660.829.png 838087660.830.png 838087660.831.png 838087660.832.png 838087660.834.png 838087660.835.png 838087660.836.png 838087660.837.png 838087660.838.png 838087660.839.png 838087660.840.png 838087660.841.png 838087660.842.png 838087660.843.png 838087660.845.png 838087660.846.png 838087660.847.png 838087660.848.png 838087660.849.png 838087660.850.png 838087660.851.png 838087660.852.png 838087660.853.png 838087660.854.png 838087660.856.png 838087660.857.png 838087660.858.png 838087660.859.png 838087660.860.png 838087660.861.png 838087660.862.png 838087660.863.png 838087660.864.png 838087660.865.png 838087660.867.png 838087660.868.png 838087660.869.png 838087660.870.png 838087660.871.png 838087660.872.png 838087660.873.png 838087660.874.png 838087660.875.png 838087660.876.png 838087660.878.png 838087660.879.png 838087660.880.png 838087660.881.png 838087660.882.png 838087660.883.png 838087660.884.png 838087660.885.png 838087660.886.png 838087660.887.png 838087660.889.png 838087660.890.png 838087660.891.png 838087660.892.png 838087660.893.png 838087660.894.png 838087660.895.png 838087660.896.png 838087660.897.png 838087660.898.png 838087660.900.png 838087660.901.png 838087660.902.png 838087660.903.png 838087660.904.png 838087660.905.png 838087660.906.png 838087660.907.png 838087660.908.png 838087660.909.png 838087660.911.png 838087660.912.png 838087660.913.png 838087660.914.png 838087660.915.png 838087660.916.png 838087660.917.png 838087660.918.png 838087660.919.png 838087660.920.png 838087660.923.png 838087660.924.png 838087660.925.png 838087660.926.png 838087660.927.png 838087660.928.png 838087660.929.png 838087660.930.png 838087660.931.png 838087660.932.png 838087660.934.png 838087660.935.png 838087660.936.png 838087660.937.png 838087660.938.png 838087660.939.png 838087660.940.png 838087660.941.png 838087660.942.png 838087660.943.png 838087660.945.png 838087660.946.png 838087660.947.png 838087660.948.png 838087660.949.png 838087660.950.png 838087660.951.png 838087660.952.png 838087660.953.png 838087660.954.png 838087660.956.png 838087660.957.png 838087660.958.png 838087660.959.png 838087660.960.png 838087660.961.png 838087660.962.png 838087660.963.png 838087660.964.png 838087660.965.png 838087660.967.png 838087660.968.png 838087660.969.png 838087660.970.png 838087660.971.png 838087660.972.png 838087660.973.png 838087660.974.png 838087660.975.png 838087660.976.png 838087660.978.png 838087660.979.png 838087660.980.png 838087660.981.png 838087660.982.png 838087660.983.png 838087660.984.png 838087660.985.png 838087660.986.png 838087660.987.png 838087660.989.png 838087660.990.png 838087660.991.png 838087660.992.png 838087660.993.png 838087660.994.png 838087660.995.png 838087660.996.png 838087660.997.png 838087660.998.png 838087660.1000.png 838087660.1001.png 838087660.1002.png 838087660.1003.png 838087660.1004.png 838087660.1005.png 838087660.1006.png 838087660.1007.png 838087660.1008.png 838087660.1009.png 838087660.1011.png 838087660.1012.png 838087660.1013.png 838087660.1014.png 838087660.1015.png 838087660.1016.png 838087660.1017.png 838087660.1018.png 838087660.1019.png 838087660.1020.png 838087660.1022.png 838087660.1023.png 838087660.1024.png 838087660.1025.png 838087660.1026.png 838087660.1027.png 838087660.1028.png 838087660.1029.png 838087660.1030.png 838087660.1031.png 838087660.1034.png 838087660.1035.png 838087660.1036.png 838087660.1037.png 838087660.1038.png 838087660.1039.png 838087660.1040.png 838087660.1041.png 838087660.1042.png 838087660.1043.png 838087660.1045.png 838087660.1046.png 838087660.1047.png 838087660.1048.png 838087660.1049.png 838087660.1050.png 838087660.1051.png 838087660.1052.png 838087660.1053.png 838087660.1054.png 838087660.1056.png 838087660.1057.png 838087660.1058.png 838087660.1059.png 838087660.1060.png 838087660.1061.png 838087660.1062.png 838087660.1063.png 838087660.1064.png 838087660.1065.png 838087660.1067.png 838087660.1068.png 838087660.1069.png 838087660.1070.png 838087660.1071.png 838087660.1072.png 838087660.1073.png 838087660.1074.png 838087660.1075.png
Z ape wni enie so bie kog do pom oc y. G łoś ne
w oła nie o p omo c.
Gd y nie ma reak cji n a bod źce, nale ży za pew nić s obie kog oś do
O to d okła dny o pis posz czeg ólnyc h dz iałań :
O cen a b ezp iecz eńs tw a
Ro dzic udzi elają cy po moc y (ra town ik),
pr zed p rzys tąpie niem do resu scyta cji ,
m usi z apew nić b ezp iecze ństw o so bie
i p oszk odow ane mu n iem owlę ciu.
Ocen a m iejsc a zda rzen ia ob ejm uje e limi nację
po mocy tzn. wyz nacz yć os obę , któr a zo stan ie z r atow nikie m i w
raz ie po trze by w ezwi e pom oc.
Gdy w pob liżu nie m a in nych osó b, ra town ik p owin ien g łośn o
woła ć o p omo c.
U dro żni enie dró g o dde cho wy ch i sp raw dz enie od dec hu
wszy stkic h ni ebez piecz eńs tw w stos unku do
rato wnik a i po szko dow aneg o.
D bając o be zpie czeń stwo wła sne
Ab y do kona ć oc eny o dde chu, osob a ud ziela jąca pom ocy, powi nna udro żnić drog i odd echo we
ni emo wlak a, uk łada jąc g o na twa rdym pod łożu w p ozycj i „wę sząc ej”. W tym ce lu po d jeg o
ba rki n ależ y ws unąć swo ją dł oń lu b np . pie luch ę. Wy woła to a utom atyc zne odgi ęcie głów ki
i p oszk odo wane go, r atow nik powi nien używ
kaw ic oc hron nych .
i u staw ieni e nos ka k u gó rze. Nale ży sp raw dzić zawa rtoś ci jam y us tnej . Jeś li wid oczn e je st cia ło
ob ce lu b za lega jąca treś ć
żo łądk a, tr zeba oczy ścić jam ę
us tną. Moż na te go d okon
p rzez wsun ięci e ow inięty ch
w gaz ę opu szkó w d wóch
p alców do ust n iem owla ka.
N igdy nie w oln o „so ndow ać”
ja my u stne j pa lcam i, jeś li ni c
w niej nie widz imy.
Gdy jam a us tna j est c zysta ,
nal eży p ochy lić s ię na d
nie mow lakie m i spra wdzi ć,
czy praw idło wo o ddyc ha.
Sw oje u cho przyk łada my do
ust i no sa po szko dow aneg o,
kąt em o ka o bser wuje my
ruc hy k latki pier siow ej, a na
sw oim polic zku stara my s
wy czuć ruch pow ietr za.
Je śli m aluc h nie odd ycha
pr awid łowo , nal eży d okon
we ntyla cji p łuc.
Oce na przy tom no ści
W cel u oce ny p rzyto mno ści n iem owlę cia, n ależ y ob serw ować rea kcje na b odźc e.
W tym celu dra żni s ię je go st opy b ądź wew nętr zną s tron ę dło ni. N igdy nie nale ży
p otrzą sać niem owl akiem .
b e z p i e c z e n
////// 65
64 ////// BEZPIECZEŃSTWO
838087660.1076.png 838087660.1078.png 838087660.1079.png 838087660.1080.png 838087660.1081.png 838087660.1082.png 838087660.1083.png 838087660.1084.png 838087660.1085.png 838087660.1086.png 838087660.1087.png 838087660.1089.png 838087660.1090.png 838087660.1091.png 838087660.1092.png 838087660.1093.png 838087660.1094.png 838087660.1095.png 838087660.1096.png 838087660.1097.png 838087660.1098.png 838087660.1100.png 838087660.1101.png 838087660.1102.png 838087660.1103.png 838087660.1104.png 838087660.1105.png 838087660.1106.png 838087660.1107.png 838087660.1108.png 838087660.1109.png 838087660.1111.png 838087660.1112.png 838087660.1113.png 838087660.1114.png 838087660.1115.png 838087660.1116.png 838087660.1117.png 838087660.1118.png 838087660.1119.png 838087660.1120.png 838087660.1122.png 838087660.1123.png 838087660.1124.png 838087660.1125.png 838087660.1126.png 838087660.1127.png 838087660.1128.png 838087660.1129.png 838087660.1130.png 838087660.1131.png 838087660.1133.png 838087660.1134.png 838087660.1135.png 838087660.1136.png 838087660.1137.png 838087660.1138.png 838087660.1139.png 838087660.1140.png 838087660.1141.png 838087660.1142.png 838087660.1145.png 838087660.1146.png 838087660.1147.png 838087660.1148.png 838087660.1149.png 838087660.1150.png 838087660.1151.png 838087660.1152.png 838087660.1153.png 838087660.1154.png 838087660.1156.png 838087660.1157.png 838087660.1158.png 838087660.1159.png 838087660.1160.png 838087660.1161.png 838087660.1162.png 838087660.1163.png 838087660.1164.png 838087660.1165.png 838087660.1167.png 838087660.1168.png 838087660.1169.png 838087660.1170.png 838087660.1171.png 838087660.1172.png 838087660.1173.png 838087660.1174.png 838087660.1175.png 838087660.1176.png 838087660.1178.png 838087660.1179.png 838087660.1180.png 838087660.1181.png 838087660.1182.png 838087660.1183.png 838087660.1184.png 838087660.1185.png 838087660.1186.png 838087660.1187.png 838087660.1189.png 838087660.1190.png 838087660.1191.png 838087660.1192.png 838087660.1193.png 838087660.1194.png 838087660.1195.png 838087660.1196.png 838087660.1197.png 838087660.1198.png 838087660.1200.png 838087660.1201.png 838087660.1202.png 838087660.1203.png 838087660.1204.png 838087660.1205.png 838087660.1206.png 838087660.1207.png 838087660.1208.png 838087660.1209.png 838087660.1211.png 838087660.1212.png 838087660.1213.png 838087660.1214.png 838087660.1215.png 838087660.1216.png 838087660.1217.png 838087660.1218.png 838087660.1219.png 838087660.1220.png 838087660.1222.png 838087660.1223.png 838087660.1224.png 838087660.1225.png 838087660.1226.png 838087660.1227.png 838087660.1228.png 838087660.1229.png 838087660.1230.png 838087660.1231.png 838087660.1233.png 838087660.1234.png 838087660.1235.png 838087660.1236.png 838087660.1237.png 838087660.1238.png 838087660.1239.png 838087660.1240.png 838087660.1241.png 838087660.1242.png 838087660.1244.png 838087660.1245.png 838087660.1246.png 838087660.1247.png 838087660.1248.png 838087660.1249.png 838087660.1250.png 838087660.1251.png 838087660.1252.png 838087660.1253.png 838087660.003.png 838087660.004.png 838087660.005.png 838087660.006.png 838087660.007.png 838087660.008.png 838087660.009.png 838087660.010.png 838087660.011.png 838087660.012.png 838087660.014.png
W YS PA
Opi eram y dzie cko o nas ze p rze dra mio na, ram ion ami dzi eck a.
Ręc e m am y w ypr ost ow ane i zł ącz one . N asz e rę ce mu szą być
doś ć b lisk o s ieb ie b y dz iec ko się nie wy śliz gnęł o d o w ody .
C hw yt ten
moż e s pra wia ć
tru dno ści prz y
ruc hliw ym
dzie cku .
Rod zic mo że
mie ć w raż enie ,
że dzie cko
się wy śliz gnie .
J eżel i je ste śmy
w st anie pe wni e
t rzym dzi eck o,
m oże my ch lapa ć
p rze d dz iec kiem
r ękam i w od ę.
W chw yci e ty m
dzie cko ni e le ży
płas ko na wo dzie .
Mo że b w pion ie
lub po d k ątem do
pow ier zch ni wod y.
w k o n c u
n a b a s e n i e
92 ///// W KOŃCU NA BASENIE!
////// 93
838087660.015.png 838087660.016.png 838087660.017.png 838087660.018.png 838087660.019.png 838087660.020.png 838087660.021.png 838087660.022.png 838087660.023.png 838087660.025.png 838087660.026.png 838087660.027.png 838087660.028.png 838087660.029.png 838087660.030.png 838087660.031.png 838087660.032.png 838087660.033.png 838087660.034.png 838087660.036.png 838087660.037.png 838087660.038.png 838087660.039.png 838087660.040.png 838087660.041.png 838087660.042.png 838087660.043.png 838087660.044.png 838087660.045.png 838087660.047.png 838087660.048.png 838087660.049.png 838087660.050.png 838087660.051.png 838087660.052.png 838087660.053.png 838087660.054.png 838087660.055.png 838087660.056.png 838087660.058.png 838087660.059.png 838087660.060.png 838087660.061.png 838087660.062.png 838087660.063.png 838087660.064.png 838087660.065.png 838087660.066.png 838087660.067.png 838087660.069.png 838087660.070.png 838087660.071.png 838087660.072.png 838087660.073.png 838087660.074.png 838087660.075.png 838087660.076.png 838087660.077.png 838087660.078.png 838087660.080.png 838087660.081.png 838087660.082.png 838087660.083.png 838087660.084.png 838087660.085.png 838087660.086.png 838087660.087.png 838087660.088.png 838087660.089.png 838087660.091.png 838087660.092.png 838087660.093.png 838087660.094.png 838087660.095.png 838087660.096.png 838087660.097.png 838087660.098.png 838087660.099.png 838087660.100.png 838087660.102.png 838087660.103.png 838087660.104.png 838087660.105.png 838087660.106.png 838087660.107.png 838087660.108.png 838087660.109.png 838087660.110.png 838087660.111.png 838087660.114.png 838087660.115.png 838087660.116.png 838087660.117.png 838087660.118.png 838087660.119.png 838087660.120.png 838087660.121.png 838087660.122.png 838087660.123.png 838087660.125.png 838087660.126.png 838087660.127.png 838087660.128.png 838087660.129.png 838087660.130.png 838087660.131.png 838087660.132.png 838087660.133.png 838087660.134.png 838087660.136.png 838087660.137.png 838087660.138.png 838087660.139.png 838087660.140.png 838087660.141.png 838087660.142.png 838087660.143.png 838087660.144.png 838087660.145.png 838087660.147.png 838087660.148.png 838087660.149.png 838087660.150.png 838087660.151.png 838087660.152.png 838087660.153.png 838087660.154.png 838087660.155.png 838087660.156.png 838087660.158.png 838087660.159.png 838087660.160.png 838087660.161.png 838087660.162.png 838087660.163.png 838087660.164.png 838087660.165.png 838087660.166.png 838087660.167.png 838087660.169.png 838087660.170.png 838087660.171.png 838087660.172.png 838087660.173.png 838087660.174.png 838087660.175.png 838087660.176.png 838087660.177.png 838087660.178.png 838087660.180.png 838087660.181.png 838087660.182.png 838087660.183.png 838087660.184.png 838087660.185.png 838087660.186.png 838087660.187.png 838087660.188.png 838087660.189.png 838087660.191.png 838087660.192.png 838087660.193.png 838087660.194.png 838087660.195.png 838087660.196.png 838087660.197.png 838087660.198.png 838087660.199.png 838087660.200.png 838087660.202.png 838087660.203.png 838087660.204.png 838087660.205.png 838087660.206.png 838087660.207.png 838087660.208.png 838087660.209.png 838087660.210.png 838087660.211.png 838087660.213.png 838087660.214.png 838087660.215.png 838087660.216.png 838087660.217.png 838087660.218.png 838087660.219.png 838087660.220.png 838087660.221.png 838087660.222.png 838087660.225.png 838087660.226.png 838087660.227.png 838087660.228.png 838087660.229.png 838087660.230.png 838087660.231.png 838087660.232.png 838087660.233.png 838087660.234.png 838087660.236.png 838087660.237.png 838087660.238.png 838087660.239.png 838087660.240.png 838087660.241.png 838087660.242.png 838087660.243.png 838087660.244.png 838087660.245.png 838087660.247.png 838087660.248.png 838087660.249.png 838087660.250.png 838087660.251.png 838087660.252.png 838087660.253.png 838087660.254.png 838087660.255.png 838087660.256.png 838087660.258.png 838087660.259.png 838087660.260.png 838087660.261.png 838087660.262.png 838087660.263.png 838087660.264.png 838087660.265.png 838087660.266.png 838087660.267.png 838087660.269.png 838087660.270.png 838087660.271.png 838087660.272.png 838087660.273.png 838087660.274.png 838087660.275.png 838087660.276.png 838087660.277.png 838087660.278.png 838087660.280.png 838087660.281.png 838087660.282.png 838087660.283.png 838087660.284.png 838087660.285.png 838087660.286.png 838087660.287.png 838087660.288.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin