geografia_ekonomiczna_MSG_tematyka_zaliczenia_cwiczen.pdf

(26 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
Dr Arkadiusz Niedźwiecki,
GEOGRAFIA EKONOMICZNA kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE)- TEMATYKA ZALICZENIA
ĆWICZEŃ (studia stacjonarne i niestacjonarne) :
1. Układ ludnościowy (świat, Europa, Polska, region podlaski- dane statystyczne):
-
struktura demograficzna (mierniki),
-
liczba mieszkańców,
-
gęstość zaludnienia i rozmieszczenie ludności,
-
pojęcie i typy migracji (emigracje i imigracje; ruch naturalny ludności),
-
przyczyny i konsekwencje migracji,
-
kierunki migracji we współczesnym świecie.
2. Rozwój miast i problemy urbanizacji:
-
pojęcie miasta i funkcje miasta,
-
rozwój miast (dynamika ludnościowa miast w Polsce, rozwój Białegostoku),
-
korzyści aglomeracji,
-
miasta a osadnictwo wiejskie.
3. Rolnictwo i leśnictwo:
-
specyfika rolnictwa jako działalności gospodarczej,
-
rolnictwo ekstensywne a rolnictwo intensywne, GMO,
-
warunki przyrodnicze gospodarowania,
-
kwestia agrarna- definicja oraz działania niwelujące,
-
struktura agrarna (mierniki- Polska),
-
ryzyko gospodarowania w rolnictwie,
-
gospodarka leśna (w tym problematyka własności lasów w Polsce).
4. Przemysł, górnictwo i budownictwo (świat, Europa, Polska, region podlaski):
-
charakterystyka działalności przemysłowej,
-
surowce naturalne- eksploatacja surowcowa (surowce mineralne na świecie- zasoby i wykorzystanie),
-
okręgi przemysłowe,
-
znaczenie budownictwa w gospodarce.
5. Sektor usług:
-
usługi rynkowe i pozarynkowe (definicje, rodzaje),
-
turystyka (znaczenie turystyki w rozwoju regionu podlaskiego),
-
usługi finansowe (centra finansowe na świecie, giełdy finansowe),
-
znaczenie usług w gospodarce.
6. Infrastruktura:
-
definicja i rodzaje infrastruktury (infrastruktura techniczna i społeczna, infrastruktura liniowa i punktowa, obiekty i
podmioty infrastruktury),
-
elektroenergetyka (w tym energetyka jądrowa oraz OZE),
-
gazownictwo (w tym problematyka wykorzystania gospodarczego gazu łupkowego, gazociągi w Europie),
-
sieć drogowa i kolejowa, lotnictwo- transport (w tym znaczenie lotnisk regionalnych, specyfika transportu morskiego-
piractwo).
7. Międzynarodowa integracja gospodarcza:
-
pojęcie i istota integracji międzynarodowej,
-
przesłanki międzynarodowej integracji gospodarczej (korzyści i koszty integracji gospodarczej),
-
typy międzynarodowej integracji gospodarczej,
-
instytucjonalno- organizacyjne formy integracyjne (strefa wolnego handlu, unia celna, wspólny rynek, unia walutowa i
gospodarcza, pełna integracja polityczna i gospodarcza),
-
ugrupowania integracyjne we współczesnym świecie (niezbędna znajomość mapy politycznej świata),
-
Unia Europejska (status UE w związku z „Traktatem Lizbońskim”, powierzchnia, ludność, kraje członkowskie- kolejne
rozszerzenia, status Chorwacji i Turcji, PKB państw UE, handel wewnątrzwspólnotowy, strefa euro).
8. Regiony i współzaleŜności międzyregionalne:
-
pojęcie regionu,
-
konkurencyjność regionalna (w tym regiony peryferyjne),
-
międzyregionalne dysproporcje rozwojowe (w Polsce i Europie, bieguny wzrostu, model dyfuzji rozwoju, model
równowaŜenia szans rozwojowych, czynniki rozwoju gospodarczego),
-
geneza i uwarunkowania polityki regionalnej Unii Europejskiej.
Literatura została podana wraz z harmonogramem zajęć.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin