Istoty nadprzyrodzone w cywilizacjach świata - Gdy rozum śpi budzą się demony red nauk Katarzyna Kleczkowska & Wiktoria Krupska & Anna Kuchta & Anna Sieradzka (2016).pdf

(14623 KB) Pobierz
Istoty nadprzyrodzone
w cywilizacjach świata
Gdy rozum śpi, budzą się demony
Redakcja naukowa
Katarzyna Kleczkowska
Wiktoria Krupska
Anna Kuchta
Anna Sieradzka
Kraków 2016
Monografia
Istoty nadprzyrodzone w cywilizacjach świata. Gdy rozum śpi, budzą się
demony
jest zbiorem recenzowanych, starannie wyselekcjonowanych tekstów po-
wstałych na kanwie referatów wygłoszonych na ogólnopolskiej, studencko-dok-
torancko-eksperckiej konferencji naukowej
Gdy rozum śpi budzą się demony - czyli
istoty nadprzyrodzone w cywilizacjach świata,
która odbyła się w Instytucie Historii
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 29–31 maja 2015 roku. An-
tologia zawiera spójne tematycznie opracowania naukowe, które w sposób ory-
ginalny i twórczy przedstawiają zagadnienie interdyscyplinarnego pojmowania
demona, ducha, upiora i jego odpowiedników, oraz antytezę rozumowe/irracjonalne.
Każdy rozdział zawiera bibliografię oraz abstrakt w języku angielskim.
Mamy nadzieję, że proponowana Czytelnikowi monografia będzie dla Niego sta-
nowić nie tylko interesującą i rozwijającą lekturę, ale także intelektualną przygodę.
Istoty nadprzyrodzone w cywilizacjach świata. Gdy rozum śpi, budzą się demony
Kraków 2016
ISBN: 978-83-63910-61-7
Redakcja naukowa: Katarzyna Kleczkowska, Wiktoria Krupska, Anna Kuchta, Anna Sieradzka
Redakcja językowa: Izabela Pisarek
Skład i łamanie: Izabela Pisarek
Okładka: Anna Sieradzka
AT Wydawnictwo
ul. G. Zapolskiej 38/405
30-126 Kraków
tel. 504 799 323
www.atwydawnictwo.pl
Wszystkie teksty i materiały ilustracyjne (jeśli nie podano inaczej) udostępniane są w trybie
otwartym z zachowaniem praw autorskich w użyciu niekomercyjnym (CC BY-NC 4.0).
Publikacja finansowana ze środków
Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Spis treści
Mariam Aissaoui
Dżinny i złe oko. Jak Arabowie odpędzają demony i uroki
5
Kaciaryna Bychak
15
Świat dolny: wybrane zagadnienia demonologii rdzennych ludów Północy
Weronika Jaklik
Demoniczna kariera pewnego bóstwa. Współczesny i starożytny
wizerunek boga Baala
Marcin Kozera
Metafizyczny status postczłowieka i transcendencji
Gabriela Matusiak
Shunga
niesamowite
Kamil Nowak
Postać Mary w doświadczeniu medytacyjnym w tradycji buddyzmu
chan i tiantai
Olga Sewiłło
Charakterystyka wyobrażonego zła. Kilka uwag na temat irańskiej
demonologii, czyli o dewach, dżinach oraz
pari
Klaudia Węgrzyn
Zdzisław Beksiński w Dolinie Śmierci. Fantastyczna demoniczność:
od inspiracji do utrapienia
27
41
61
71
83
95
•3•
Table of contents
Mariam Aissaoui
Jinns and Evil Eye. How Arabs fight demons and charms
5
Kaciaryna Bychak
15
Demonology and it’s selected issues of the indigenous peoples of the North
Weronika Jaklik
Demonic career of ceritan god. Modern and anciend image of god Baal
Marcin Kozera
Metaphysical status of posthuman and transcendence
Gabriela Matusiak
Ghastly
shunga
Kamil Nowak
The Figure of Mara in the Meditation Experience in the Tradition
of Chan and Tiantai Buddhism
Olga Sewiłło
Characteristic of imaginary evil. Some remarks on Persian demonology.
About
devs, jinns
and
pari
Klaudia Węgrzyn
Zdzisław Beksiński in the Valley of Death. Fantastically demonic art –
from inspiration to vexation
27
41
61
71
83
95
Zgłoś jeśli naruszono regulamin