NLPM07.pdf

(419 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
FETYSZ ZWANYSPÓJNOŚCIĄ|2 MODELE ZARZĄDZANIACZASEM
1
Numer7(11luty2009)–www.nlpmagazine.pl
INTERNETOWY MAGAZYN ROZWOJUOSOBISTEGO
PAMIĘĆ
WODY
NLPMagazine–numer7(2luty2009)
www.nlpmagazine.pl
64171997.002.png
Wstęp
Witam Cię
serdecznie!
SPIS TREŚCI
NLPiROZWÓJOSOBISTY
JakubWoźniak
2modelezarządzaniaczasem .....3
TomaszPolak
Zbudujsobiedom........................6
JakubWoźniak
Fenomen pamięci i przewidywania
przyszłości...................................8
ArturKról
Fetyszzwanyspójnością .............10
JakubWoźniak
Społeczneetykiety.......................13
NLPiUWODZENIE
VekaniEdel
Programowaniespołeczne...........15
Feniks
Pokonajlękprzedpodejściem.....17
NLPiZDROWIE
JakubWoźniak
OdchudzaniezNLP......................21
Pamięćwodyazdrowie...............23
Wirusyumysłu.............................25
NLPWPRAKTYCE
JakubWoźniak
Budzeniewewnętrznejmądrości.28
REDAKCJA NLPMAGAZINE
Redaktornaczelny
JakubWoźniak
Logo
Paweł„Paul”Lebda
Stronainternetowa
OlaŁączek
Redaktorzymerytoryczni
ArturKról
TomaszPolak
VekaniEdel
Feniks
M am niezwykłą przyjemność
rozbić butelkę szampana o
kadłub nowego numeru NLP
Magazine.
JuŜ dziś mogę dumnie zapowiedzieć, Ŝe
to dopiero początek sztormu, jaki
szykuje się na rynku NLP w Polsce. JuŜ
niebawem ruszamy z zupełnie nową
wersją magazynu – jeszcze bardziej
profesjonalną, jeszcze bardziej
niezwykłą. Na razie jednak szczegóły
pozwolęsobieokryćmilczeniem.
Pókicomaszprzedsobąkolejnynumer,
w którym m.in. dowiesz się, na czym
polegafenomenpamięciwody,dlaczego
pojedynczapszczoładysponujepamięcią
krótkotrwałą, a cały ul ma juŜ pamięć
długotrwałą (oraz jak to się ma do
ludzkiego umysłu), jak równieŜ poznasz
nowestrategieodchudzania,któreudało
misięwydobyćodosóbszczupłych.
Odkryjesz teŜ, czym są wirusy umysłu,
jak je usuwać i co tak naprawdę moŜe
kryć się pod słowem „spójność” – tak
częstouŜywanymprzezadeptówNLP.
Znalazł się teŜ smaczny kąsek dla
facetów – 2 ciekawe artykuły z zakresu
uwodzenia.Dziewczyny–drŜyjcie☺
Bawsięznakomicie!
RedaktornaczelnyNLPMagazine
JakubWoźniak
Odchudzaniez NLP
str.20
"KaŜdyumysłjest
sezamemmądrości.
Trzebatylkoznać
sposóbotwieraniatego
skarbca."
AldonaRóŜanek
64171997.003.png 64171997.004.png 64171997.005.png
3
NLPiROZWÓJOSOBISTY::..
2modelezarządzania
czasem
Takie ulotne rzeczy, jak czas i Ŝycie, są raczej pojęciami abstrakcyjnymi.
Wynikaztegojedenmiłydlanasfakt–moŜemyotychrzeczachmyślećtak,jak
chcemy.Iztegokorzystać.
JakubWoźniak
O zarządzaniu czasem napisano juŜ
sporo. Mam jednak wraŜenie, Ŝe tego
jeszczenienapisano.
Wpadłem na to niespodziewanie i czuję,
ŜetoduŜa,fajnaiuŜytecznakoncepcja.
Oto dwa komplementarne modele
dotyczące zarządzania czasem (a moŜe
nawet czegoś, co nazwałbym
przemijaniem). Być moŜe będzie to dla
Ciebie powiew świeŜości w dziedzinie
zarządzaniaczasemiztegoskorzystasz.
2modelezarządzaniaczasem
Model„zjadaczaczasu”
Pierwszymodeltomodeltraceniaczasu,
który pozostał. Człowiek widzi przed
sobą linię swojego Ŝycia symbolizującą
czas, który ma od teraźniejszości aŜ do
śmierci i widzi, jak ta linia się kurczy.
KaŜdakolejnasekunda,minuta,godzina
itd.wtymmodelutostrata.Jestjakby
kęsem, który skraca tę linię. W tym
systemie moŜna tylko tracić czas.
Uruchamia się dialog w stylu:
"Człowieku! Musisz zrobić pewne pilne
rzeczy,aczasucorazmniej."
Model„producentadoświadczeń”
Drugi model to model zdobywania
dodatkowych doświadczeń. Gość widzi
linię swojego Ŝycia od narodzin aŜ do
teraźniejszości. W tym modelu kaŜda
kolejnasekunda,minuta,godzinaitd.to
nowe zdobycze. Kolejne doświadczenia
niczym cegiełki przedłuŜają tę linię
czasu. W tym systemie moŜna tylko
zyskiwać dodatkowe doświadczenia.
Uruchamia się dialog: "Co jeszcze
chciałbymprzeŜyć?Jakichnowychrzeczy
chciałbym teraz doświadczyć? Czego
jeszczechciałbymsiędowiedzieć?"
NLPMagazine–numer7(2luty2009)
www.nlpmagazine.pl
64171997.001.png
4
Oba te modele moŜna wykorzystać
zarówno do myślenia o całym swoim
Ŝyciu, jak i do krótszych epizodów (np.
nauka na egzamin, wykonywanie
jakiegoś zadania, osiągnięcie jakiegoś
celuitd.).
ZauwaŜyłem,Ŝewieleosóbmotywujesię
pierwszym modelem: "Zostało mi coraz
mniej czasu (do egzaminu, do testu, do
śmierci), a wciąŜ tyle do zrobienia". Dla
mnie ten model jest nieco stresujący,
choć na pewno daje pewnego kopa.
Upływczasusprawia,Ŝerośnieciśnienie
i frustracja, co jednocześnie motywuje
dopracy.Chcesięrobićwięcejiszybciej.
Natomiast o wiele przyjemniej myśli mi
się o Ŝyciu (zadaniu), gdy wiem, Ŝe
zyskuję nowe rzeczy i doświadczenia.
Wtedy mam wraŜenie, Ŝe maksymalnie
wykorzystuję czas, jaki mam. Upływ
czasu sprawia, Ŝe rośnie zadowolenie,
dumaiuczuciespełnienia.Niestetyjest
tuteŜryzyko,Ŝestracisięniepotrzebnie
duŜo czasu na "przyjemności" a pewne
czynnościrozciągawnieskończoność.
Nie chcę określać, który z tych modeli
jestlepszyczygorszy,
bo kaŜdy z nich na
dłuŜsząmetęprowadzi
teŜ do negatywnych
efektów. Dopiero ich
synteza jest kluczem
do sukcesu. Bowiem oba te style
myślenia do czegoś się przydają w
określonychsytuacjach.
Myślenie w kategoriach "straty czasu,
który pozostał" kaŜe zdecydowanie
przyspieszyćrobienietego,cosięrobi.I
to czasem jest ok. Szczególnie, gdy
pracasięwlecze.Tenmodel(np.poprzez
postawienie sobie końcowego terminu
jakiegoś procesu, zadania) pozwala teŜ
na reorganizację priorytetów są być
moŜe rzeczy pilniejsze od aktualnie
wykonywanych, które warto zrobić
najpierwzanimskończysięczas.
Myśleniewkategoriach"zdobywamnowe
doświadczenia" to przede wszystkim
nauka, flow, czerpanie przyjemności z
procesu.Pozwalazdumąspojrzećnato,
co się przeŜyło i czerpać z tego niczym
zeskarbca.TomyślenieteŜkaŜeskupiać
się nie na szybkości (ja poprzedni
model)lecznajakościtego,cosięrobi.
Właściwie to nie da się nie tracić czasu,
ani teŜ nie da się nie zyskiwać nowych
doświadczeń. Robisz jedno i drugie cały
czas. Pytanie tylko – na czym w danej
chwilisiękoncentrujesz?
Bez względu na to, co robisz w danej
chwili,zadawajsobiepytanie:
Czy tracę teraz czas, czy zyskuję
wartościowedoświadczenie?
Jeśliocenisz,Ŝetraciszczas:
·
Przyspieszto,corobiszlub…
·
Przejdź
do
rzeczy,
które
waŜniejsze
od
tego,
co
robisz
aktualnie.
Jeśli ocenisz, Ŝe zyskujesz wartościowe
doświadczenie:
·
Kontynuujjelub…
·
Spowolnij i przedłuŜ, by czerpać
więcejprzyjemnościinauki.
Idźmytrochędalej.Opracowałempewną
strategię, która pozwala optymalnie
korzystać
z
obu
tych
Zjadaszczasczy
produkujesz
doświadczanie?
stylówmyślenia.
Gdy planuję harmonogram
działań i decyduję, co jest
najwaŜniejsze i co zrobić
najpierw,acojestmniejwaŜnieimoŜna
wykonać potem patrzę, ile czasu
zostało mi do końca np. mam na
wykonanieczegoś2dni.
A gdy juŜ zaczynam działać (czyli
większość czasu) patrzę na to, co juŜ
zrobiłem (i jakie doświadczenia
zyskałem)odmomentu,kiedyzacząłem.
Pozwalamitoskupićsięnasamejpracy,
a nie na terminach. Co więcej –
motywujemnietodopomnaŜaniamoich
osiągnięć.
Czasem tylko na krótko wracam do
modelu"stratyczasu",bysprawdzić,czy
nie warto zmienić priorytetów (bowiem
sytuacja mogła ulec zmianie), swojego
zachowania lub czy nie przyspieszyć
pracy.
NLPMagazine–numer7(2luty2009)
www.nlpmagazine.pl
 
5
Jest więc jednocześnie wydajnie i miło.
Korzystajztychmodelimądrzeibawsię
nimi, aŜ uzyskasz doskonałą
elastycznośćwichstosowaniu.
Na koniec chciałbym przytoczyć słowa
Stevena Paula Jobsa, współzałoŜyciela i
prezesa Apple Inc., prawdziwego
informatycznego wizjonera, który
stworzyłsłynnegaŜetyiPodaiiPhona:
"Świadomość tego, Ŝe pewnego dnia
będę martwy jest jednym z
najwaŜniejszychnarzędzi,jakiepomogły
mi w podjęciu największych decyzji
mojego Ŝycia. Prawie wszystko –
zewnętrzne oczekiwania wobec ciebie,
duma,strachprzedwstydemlubporaŜką
– wszystkie te rzeczy są niczym wobec
śmierci. Tylko Ŝycie jest naprawdę
waŜne. Pamiętanie o tym, Ŝe kiedyś
umrzeszjestnajlepszymsposobem,jaki
znam na uniknięcie myślenia o tym, Ŝe
masz cokolwiek do stracenia. JuŜ teraz
jesteśnagi.Niemapowodu,dlaktórego
nie powinieneś Ŝyć tak, jak nakazuje ci
serce."
JakubWoźniak
Autor ksiąŜek z zakresu języka perswazji oraz
tekstówreklamowych.
NLPMagazine–numer7(2luty2009)
www.nlpmagazine.pl
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin