S. Bęza - Nowe Repetytorium z gramatyki języka niemieckiego.txt

(921 KB) Pobierz
WYDAWNICTWO
SZKOLNE
PWN
WARSZAWA
2000
NOWE REPETYTORIUM Z GRAMATYKI
JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Stanisław Bęza
Projekt okładki Maryna Wiśniewska
Redaktor Aneta Białek
Redaktor techniczny Maria Czekaj
Konsultacja i korekta językowa Anke Kleinschmidt
Copyright © by
Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o. Warszawa 1998
ISBN 83-7195-026-8
Wydawnictwo Szkolne PWTnJ Sp. z o.o.
Wydanie XV poszerzone, pierwszy dodruk
Arkuszy drukarskich 28.0
Druk ukończono w lipcu 2000 r.
Skład i łamanie: FOTOTYPE, Milanówek
Druk i oprawa: Rzeszowskie Zakłady Graficzne SA.
Rzeszów, ul. płk. L. Lisa-Kuli 19. Zam. 408/2000.
SPIS TREŚCI
OD AUTORA ...................................................................
UWAGI DOTYCZĄCE AKCENTU WYRAZOWEGO, WYMOWY ORAZ NOWEJ PISOWNI W JĘZYKU NIEMIECKIM.......................................
część A
GRAMATYKA ...................................................................
RODZAJNIK - DER ARTIKEL ..................................................-	.
Rodzajnik nieokreślony — Der unbestimmte Artikel.........................
Rodzajnik określony — Der bestimmte Artikel..............................
Opuszczanie rodząjnika (rodzajnik zerowy) — Der Null-Artikel.............
RZECZOWNIK - DAS SUBSTANTIV..................................................
Rodzaj męski — Das männliche Geschlecht (Maskulinum).....................
Rodzaj żeński — Das weibliche Geschlecht (Femininum).....................
Rodzaj nijaki — Das sächliche Geschlecht (Neutrum).......................
Liczba rzeczownika — Der Numerus des Substantivs.........................
Liczba mnoga rzeczowników — Der Plural der Substantive...................
Szczególne przypadki tworzenia liczby mnogiej — Besondere Pluralformen
Odmiana rzeczowników — Die Deklination der Substantive...................
Odmiana słaba — Die schwache Deklination.................................
Odmiana mocna — Die starke Deklination...................................
Odmiana mieszana/nieregularna — Die gemischte/unregelmäßige Deklination
Dopełniacz rzeczownika — Der Genitiv des Substantivs.....................
Rzeczowniki złożone — Zusammengesetzte Substantive.......................
Rzeczowniki złożone oznaczające osoby — Zusammengesetzte Personenbezeichnungen ..................................................................
Nazwy krajów i ich mieszkańcy — Ländernamen und ihre Einwohner . . .
Homonimy — Homonyme*.....................................................
Rekcja rzeczownika — Die Rektion des Substantivs*........................
ZAIMEK - DAS PRONOMEN........................................................
Zaimek osobowy — Das Personalpronomen....................................
Zaimek nieosobowy — Das unpersönliche Pronomen...........................
Zaimek dzierżawczy — Das Possessivpronomen...............................
Zaimek zwrotny oraz zaimek wzajemny einander — Das Reflexivpronomen und das reziproke Pronomen einander..........................................
6
SPIS TREŚCI
Zaimek wskazujący — Das Demonstrativpronomen ................................... 80
Zaimek nieokreślony — Das Indefinitpronomen .................................... 83
Zaimki einer, eine, eins z dopełniaczem — Die Pronomen einer, eine, eins mit dem
Genitiv ................................................................. 87
Zaimek pytający - Das Interrogativpronomen ..................................... 88
Przysłówki zaimkowe — Die Pronominaladverbien................................... 90
PRZYIMEK - DIE PRÄPOSITION .......................................................... 91
Przyimki z celownikiem — Die Präpositionen mit dem Dativ........................ 91
Przyimki z biernikiem — Die Präpositionen mit dem Akkusativ..................... 94
Przyimki z dopełniaczem — Die Präpositionen mit dem Genitiv..................... 96
Przyimki z celownikiem lub biernikiem — Die Präpositionen mit dem Dativ oder
Akkusativ ............................................................ 100
Przyimki służące do określania miejsca, czasu i przyczyny — systematyzacja i rozszerzenie ich znaczenia — Präpositionen in lokaler, temporaler und kausaler Bedeutung — Systematisierung und Erweiterung ihrer Bedeutung 106
Określenia miejsca — Die Ortsangaben........................................... 106
Określenia czasu — Die Zeitangaben............................................. 111
Określenia przyczyny — Die Kausalangaben......................................   112
PRZYMIOTNIK - DAS ADJEKTIV.......................................................... 114
Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonym — Die Adjektivdeklination
mit dem bestimmten Artikel ............................................. 114
Odmiana przymiotnika z rodząjnikiem nieokreślonym — Die Adjektivdeklination mit dem unbestimmten Artikel.......................................... 118
Odmiana przymiotnika z zaimkiem dzierżawczym oraz zaimkiem nieokreślonym kein, keine, kein — Die Adjektivdeklination mit dem Possessivpronomen und dem unbestimmten Pronomen kein, keine, kein....................... 121
Odmiana przymiotnika bez rodzajnika — Die Adjektivdeklination ohne Artikel 123 Przymiotnikowa odmiana innych części mowy — Die wie Adjektive deklinierten
Wortarten ............................................................ 126
Przymiotniki pochodzące od nazw własnych — Die von Eigennamen abgeleiteten
Adjektive............................................................. 128
Szczególne przypadki odmiany przymiotnika — Besondere Formen der Adjektivdeklination .................................................... 129
Stopniowanie przymiotników — Die Komparation der Adjektive .................... 134
Przymiotniki złożone — Zusammengesetzte Adjektive.............................. 139
Rekcja przymiotnika — Die Rektion des Adjektivs ............................... 141
PRZYSŁÓWEK - DAS ADVERB ............................................................ 145
Stopniowanie przysłówków — Die Komparation der Adverbien..................... 145
LICZEBNIK - DAS NUMERALE ........................................................... 149
Liczebniki główne — Die Kardinalzahlen.................................... 149
Liczebniki porządkowe — Die Ordnungszahlen .................................. 150
Liczebniki ułamkowe — Die Bruchzahlen ........................................   151
CZASOWNIK - DAS VERB ............................................................... 153
Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym — Die Konjugation des Verbs im
Präsens  ............................................................. 153
7
155
157
163
166
168
172
172
173
173
174
175
178
185
185
187
196
198
198
201
202
206
216
219
221
222
230
232
238
238
238
240
242
243
253
255
263
263
266
277
SPIS TREŚCI
Czasowniki zwrotne — Die reflexiven Verben.....................................
Czasowniki modalne — Die Modalverben...........................................
Dalsze znaczenia czasowników modainych * — Weitere Bedeutungen der Modalverben ........................................................................
Czasy przeszłe czasowników modainych* — Vergangenheitsformen der Modalverben ........................................................................
Czasowniki złożone — Die zusammengesetzten Verben..............................
Formy podstawowe czasownika — Die Grundformen des Verbs........................
Czas teraźniejszy — Das Präsens................................................
Czas przeszły Imperfekt (Präteritum) — Das Imperfekt (Präteritum) als Vergangenheitsform ..................................................................
Imperfekt czasowników odmiany słabej — Das Imperfekt von schwachen Verben Imperfekt czasowników odmiany nieregularnej — Das Imperfekt von unregelmäßigen Verben ................................................................
Imperfekt czasowników odmiany mocnej — Das Imperfekt von starken Verben
Imiesłowy — Die Partizipien....................................................
Czas przeszły Perfekt — Das Perfekt als Vergangenheitsform.....................
Perfekt z czasownikiem posiłkowym haben — Das Perfekt mit dem Hilfsverb haben Perfekt z czasownikeim posiłkowym sein — Das Perfekt mit dem Hilsverb sein
Czas zaprzeszły — Das Plusquamperfekt..........................................
Bezokolicznik — Der Infinitiv..................................................
Bezokolicznik bez zu — Der Infinitiv ohne zu...................................
Perfekt z czasownikami, po których występuje bezokolicznik bez zu — Das
Perfekt mit Verben, nach denen der Infinitiv ohne zu steht.............
Czasownik lassen — Das Verb lassen.............................................
Bezokolicznik z zu — Der Inifinitiv mit zu.....................................
Czas przyszły — Das Futur......................................................
Strona bierna — Das Passiv.....................................................
Strona bierna z czasownikami modalnymi — Das Passiv mit Modalverben Formy konkurencyjne dla strony biernej — Konkurrenzformen des Passivs
Strona bierna określająca stan — Das Zustandspassiv............................
Tryb rozkazujący — Der Imperativ...............................................
Tryb przypuszczający — Der Konjunktiv..........................................
Konjunktiv II..................................................................
Tworzenie oraz zastosowanie Konjunktiv Imperfekt — Bildung und Anwendung
von Konjunktiv Imperfekt...............................................
Tworzenie oraz zastosowanie Konjunktiv Plusquamperfekt — Bildung und
Anwendung von Konjunktiv Plusquamperfekt...............................
Tryb warunkowy — Der Konditional........
Zgłoś jeśli naruszono regulamin