latex.PDF

(1322 KB) Pobierz
Niezakrótkiewprowadzenie
dosystemuL A T E X2 "
AlboL A T E X2 " w129minut
TobiasOetiker
HubertPartl,IreneHyna,ElisabethSchlegl
TomaszPrzechlewskiiRyszardKubiak
JanuszGołdasz
Wydaniedrugie,poprawione,uaktualnioneirozszerzone
Opartenawersji4.20 TheNotSoShortIntroductiontoL A T E X2 "
z31maja2006
Stycze«2007
 
ii
Copyright © 1995–2005TobiasOetikerandContributers.Allrightsreserved.
Copyright
1999,2007forthePolishtranslationandextensionJG,RKandTP
Allrightsreserved.
Thisdocumentisfree;youcanredistributeitand/ormodifyitundertheterms
oftheGNUGeneralPublicLicenseaspublishedbytheFreeSoftwareFoundation;
eitherversion2oftheLicense,or(atyouroption)anylaterversion.
Thisdocumentisdistributedinthehopethatitwillbeuseful,butWITHOUT
ANYWARRANTY;withouteventheimpliedwarrantyofMERCHANTABILITY
orFITNESSFORAPARTICULARPURPOSE.SeetheGNUGeneralPublic
Licenseformoredetails.
©
YoushouldhavereceivedacopyoftheGNUGeneralPublicLicensealongwith
thisdocument;ifnot,writetotheFreeSoftwareFoundation,Inc.,675MassAve,
Cambridge,MA02139,USA.
Copyright
1995–2005TobiasOetikeriwszyscywspółautorzy Wprowadzenia .
©
Copyright
1998,2007polskiegotłumaczeniaiopracowaniaJG,RKiTP.
Niniejszydokumentjestwolnodost¦pny;mo»nagorozpowszechnia¢i/lubzmienia¢
zgodniezpostanowieniamiOgólnejLicencjiPublicznejGNU–takiej,jak¡opubli-
kowałafundacjaFreeSoftwareFoundationwwersji2tej»eLicencji,albo(Wasz
wybór)wdowolnejpó¹niejszej.
Dokumentjestrozpowszechnianywnadziei,»eb¦dzieu»yteczny,jednak»eBEZ
ADNEJGWARANCJI,nawetbezjakiejkolwiekdomy±lnejgwarancjiWYNIKA-
JCEJZNABYCIAlubODPOWIADANIAKONKRETNEMUCELOWI.Wi¦cej
szczegółówznajdzieciewOgólnejLicencjiPublicznejGNU.
©
Dodokumentupowinnaby¢doł¡czonakopiaOgólnejLicencjiPublicznejGNU;
je±lijejniema,tonapiszciedo:theFreeSoftwareFoundation,Inc.,675MassAve,
Cambridge,MA02139,USA.
Najnowsz¡polskoj¦zycznawersja Wprowadzenia znajdujesi¦podadresem:
Najnowszaangloj¦zycznawersja Wprowadzenia znajdujesi¦wkatalogu:
Podzi¦kowania
Wi¦kszo±¢materiałuwniniejszejksi¡»cepochodziznapisanegowj¦zyku
niemieckimaustriackiego WprowadzeniadoL A T E Xa2.09 ,któregoauto-
ramis¡:
HubertPartl < partl@mail.boku.ac.at >
ZentralerInformatikdienstderUniversit¨atf¨urBodenkulturWien
IreneHyna < Irene.Hyna@bmwf.ac.at >
Bundesministeriumf¨urWissenschaftundForschungWien
ElisabethSchlegl < no email >
inGraz
Osobyzainteresowanewersj¡niemieck¡,opracowan¡przezJ¨orgaKnappena
doL A T E X2 " ,mog¡j¡znale¹¢podadresem CTAN://info/lshort/german .
Ni»ejwymienioneosobypomogływtworzeniu Wprowadzenia swoimipo-
prawkami,sugestiamiipropozycjamiulepsze«.Przyczyniłysi¦onebardzo
donadanianiniejszejksi¡»cejejobecnegokształtu.Chciałbymimzato
serdeczniepodzi¦kowa¢.Zawszelkiebł¦dy,którenieuchronniepozostały
wtek±cie,ponosz¦oczywi±cieodpowiedzialno±¢wył¡czniejasam.Wszyst-
kienatomiastsłowazapisanebezbł¦dus¡wksi¡»cewył¡czn¡zasług¡osób
zponi»szejlisty:
RosemaryBailey,MarcBevand,FriedemannBrauer,JanBusa,
MarkusBr¨uhwiler,PietroBraione,DavidCarlisle,Jos´eCarlosSantos,
NeilCarter,MikeChapman,PierreChardaire,ChristopherChin,CarlCerecke,
ChrisMcCormack,WimvanDam,JanDittberner,MichaelJohnDownes,
MatthiasDreier,DavidDureisseix,Elliot,HansEhrbar,DanielFlipo,DavidFrey,
HansFugal,RobinFairbairns,J¨orgFischer,ErikFrisk,MicMilicFrederickx,
Frank,KasperB.Graversen,ArloGriths,AlexandreGuimond,AndyGoth,
CyrilGoutte,GregGamble,FrankFischli,MortenHgholm,NeilHammond,
RasmusBorupHansen,JosephHilferty,Bj¨ornHvittfeldt,MartienHulsen,
WernerIcking,Jakob,EricJacoboni,AlanJerey,ByronJones,DavidJones,
Johannes-MariaKaltenbach,MichaelKoundouros,AndrzejKawalec,
SanderdeKievit,AlainKessi,ChristianKern,TobiasKlauser,J¨orgKnappen,
KjetilKjernsmo,MaikLehradt,R´emiLetot,FloriLambrechts,AxelLiljencrantz,
JohanLundberg,AlexanderMai,HendrikMaryns,MartinMaechler,
AleksandarSMilosevic,HenrikMitsch,ClausMalten,KevinVanMaren,
iv
Podzi¦kowania
RichardNagy,PhilippNagele,LenimarNunesdeAndrade,ManuelOetiker,
UrsOswald,MartinPfister,DemersonAndrePolli,NikosPothitos,
MaksymPolyakovHubertPartl,JohnRefling,MikeRessler,BrianRipley,
YoungU.Ryu,BerndRosenlecher,ChrisRowley,RistoSaarelma,
HanspeterSchmid,CraigSchlenter,GillesSchintgen,BaronSchwartz,
ChristopherSawtell,MilesSpielberg,GeoreySwindale,LaszloSzathmary,
BorisTobotras,JosefTkadlec,ScottVeirs,DidierVerna,FabianWernli,
Carl-GustavWerner,DavidWoodhouse,ChrisYork,FritzZaucker,RickZaccone,
orazMikhailZotov.
Odautorówpolskiejwersji
Zapomocredakcyjn¡dzi¦kujemyStaszkowiWawrykiewiczowiiWłodkowi
Macewiczowi.
Przedmowa
L A T E X[ 12 ]jestsystememskładuznakomicienadaj¡cymsi¦dotworzeniapu-
blikacjinaukowychitechnicznychowysokiejjako±citypograficznej.L A T E X
nadajesi¦równie»doprzygotowywaniadowolnegorodzajudokumentów,
poczynaj¡codprostychlistów,ako«cz¡cnagrubychksi¡»kach.Doforma-
towaniadokumentówL A T E XwykorzystujeprogramT E X[ 11 , 5 ].
Niniejszekrótkie Wprowadzenie opisujeL A T E Xawzakresiewystarczaj¡-
cymdowi¦kszo±cizastosowa«.PełnyopisL A T E Xamo»naznale¹¢w[ 12 , 6 , 4 ].
Wprowadzenie zawierasze±¢nast¦puj¡cychrozdziałów:
Rozdział1 przedstawiaogóln¡struktur¦dokumentówL A T E Xowychikrótko
omawiahistori¦systemuL A T E X.Poprzeczytaniutegorozdziałupowi-
niene±mie¢ju»zgrubnewyobra»enieotym,czymjestL A T E X.
Rozdział2 podajeszczegółydotycz¡ceskładaniadokumentów.Omówiono
wnimnajwa»niejszeinstrukcjeiotoczenia.Poprzeczytaniutegoroz-
działub¦dzieszju»umiałtworzy¢prostedokumentyL A T E Xowe.
Rozdział3 po±wi¦conoskładaniuwzorówmatematycznych.Wielezamiesz-
czonychwnimprzykładównauczyCi¦wykorzystywa¢jedn¡znajwa»-
niejszychumiej¦tno±ciT E Xa,jak¡jesteleganckiskładmatematyki.Na
ko«curozdziałuzamieszczonozestawieniedost¦pnychwL A T E Xusym-
bolimatematycznych.
Rozdział4 wyja±nia,jaktworzy¢skorowidzeispisybibliograficzneoraz
jakdoł¡cza¢rysunkiwformacieeps.Znajdzieszturównie»informacje
otworzeniuplikówwformaciepdfzapomoc¡programu pdflatex
orazokilkuu»ytecznychpakietachL A T E Xowych.
Rozdział5 pokazuje,jaku»ywa¢L A T E Xadotworzeniagrafiki.Zamiast
przygotowywa¢rysunekwjakim±programiegraficznym,zachowa¢
gowpliku,poczymwł¡czy¢dodokumentuL A T E Xowego,opisujesz
rysunekwdokumencie,adojegonarysowaniau»ywaszsamegoL A T E Xa.
Rozdział6 zawierainformacje,którychwykorzystaniejestpotencjalnie
niebezpieczne,bomówi¡otym,jakmo»nazmieni¢standardowyukład
graficznydokumentówL A T E Xowych.Niewła±ciweichu»yciemo»espo-
wodowa¢pogorszenieładnegonaogółskładuL A T E X-owego.
S¡dzimy,»epowiniene±przeczyta¢wszystkierozdziały,wpowy»szejkolej-
no±ci.Ostatecznie,ksi¡»kaniejestzbytgruba.Szczególn¡uwag¦zwró¢na
przykłady,gdy»wła±niewnichzawartosporowarto±ciowychinformacji.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin